REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY AUGUSTÓW

VII KADENCJA

LATA 2014 - 2018

LP. NR UCHWAŁY DATA PODJĘCIA W SPRAWIE
1. I/1/2014 01 grudnia 2014 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Augustów
2. I/2/2014 01 grudnia 2014 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Augustów
3. II/3/2014 08 grudnia 2014 ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
4. II/4/2014 08 grudnia 2014 ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy
5. II/5/2014 08 grudnia 2014 ustalenia zakresu działania, składu liczbowego i osobowego stałej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy
6. II/6/2014 08 grudnia 2014 ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania
7. II/7/2014 08 grudnia 2014 wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów
8. II/8/2014 08 grudnia 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/242/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
9. II/9/2014 08 grudnia 2014 zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2014
10. III/10/2014 29 grudnia 2014 Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
11. III/11/2014 29 grudnia 2014 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.
12. III/12/2014 29 grudnia 2014 zmieniająca uchwałę Nr XV/138/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2016.
13. III/13/2014 29 grudnia 2014 uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów.
14. III/14/2014 29 grudnia 2014 zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Augustów.
15. III/15/2014 29 grudnia 2014 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014.
16. III/16/2014 29 grudnia 2014 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2014 – 2019
17. III/17/2014 29 grudnia 2014

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 – 2019

Uchwała Nr RIO.V-00312-9/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu Gminy Augustów.
18. III/18/2014 29 grudnia 2014

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2015.

Uchwała Nr RIO.V-00312-9/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu Gminy Augustów.
19. III/19/2014 29 grudnia 2014 uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.
20. III/20/2014 29 grudnia 2014 przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2015 rok.
21. IV/21/2015 22 stycznia 2015 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015
22. IV/22/2015 22 stycznia 2015 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 – 2019
23. V/23/2015 27 lutego 2015 zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
24. V/24/2015 27 lutego 2015

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Augustów

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego

25. V/25/2015 27 lutego 2015 określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których Gmina Augustów jest organem prowadzącym
26. V/26/2015 27 lutego 2015 poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw
27. V/27/2015 27 lutego 2015 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2015 roku
28. V/28/2015 27 lutego 2015 przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
29. V/29/2015 27 lutego 2015 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
30. V/30/2015 27 lutego 2015 zmiany uchwały nr XV /146/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31. V/31/2015 27 lutego 2015 rozpatrzenia skargi Lecha Milewskiego na działalność Wójta Gminy
32. V/32/2015 27 lutego 2015 przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza
33. V/33/2015 27 lutego 2015 rozwiązania Komisji Statutowej Rady Gminy Augustów
34. V/34/2015 27 lutego 2015 zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2015
35. V/35/2015 27 lutego 2015 przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Suwalsko- Sejneńskie LGD”
36. V/36/2015 27 lutego 2015 wyodrębnienia w budżecie Gminy Augustów środków funduszu sołeckiego
37. VI/37/2015 26 marca 2015 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015.
38. VI/38/2015 26 marca 2015 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 – 2019
39. VII/39/2015 29 czerwca 2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
40. VII/40/2015 29 czerwca 2015 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok
41. VII/41/2015 29 czerwca 2015 powołania Zespołu do spraw wyboru ławników
42. VII/42/2015 29 czerwca 2015 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Augustów na lata 2015 – 2020
43. VII/43/2015 29 czerwca 2015 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców wody z ujęć stanowiących własność Gminy Augustów
44. VII/44/2015 29 czerwca 2015 zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
45. VII/45/2015 29 czerwca 2015 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015
46. VII/46/2015 29 czerwca 2015 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 – 2019
47. VIII/47/2015 28 września 2015 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie
48. VIII/48/2015 28 września 2015 Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
49. VIII/49/2015 28 września 2015 zarządzenia wyborów sołtysa wsi Turówka
50. VIII/50/2015 28 września 2015 przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B”
51. VIII/51/2015 28 września 2015 przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
52. VIII/52/2015 28 września 2015 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015
53. VIII/53/2015 28 września 2015 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 – 2019
54. IX/54/2015 28 października 2015 udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku dla Powiatu Augustowskiego
55. IX/55/2015 28 października 2015 zmieniająca uchwałę Nr V/26/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw
56. IX/56/2015 28 października 2015 zwolnień w podatku od nieruchomości
57. IX/57/2015 28 października 2015 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015
58. IX/58/2015 28 października 2015 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 – 2019
59. IX/59/2015 28 października 2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
60. IX/60/2015 28 października 2015 stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
61. X/61/2015 21 grudnia 2015 zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce
62. X/62/2015 21 grudnia 2015 Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
63. X/63/2015 21 grudnia 2015 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
64. X/64/2015 21 grudnia 2015 zmieniająca uchwałę Nr XV/138/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2016.
65. X/65/2015 21 grudnia 2015 wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Augustów a Gminą Augustów.
66. X/66/2015 21 grudnia 2015 przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.
67. X/67/2015 21 grudnia 2015 uchylenia uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńskie LGD”
68. X/68/2015 21 grudnia 2015 przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów na lata 2015 - 2032 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Augustów na lata 2015 - 2032
69. X/69/2015 21 grudnia 2015 określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Augustów za uczestnictwo w działaniach na terenie Gminy Augustów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
70. X/70/2015 21 grudnia 2015 zmieniająca Uchwałę Nr IX/59/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
71. X/71/2015 21 grudnia 2015 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
72. X/72/2015 21 grudnia 2015 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2015.
73. X/73/2015 21 grudnia 2015

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019

Uchwała Nr RIO.V-00312-8/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku opinikująca pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
74. X/74/2015 21 grudnia 2015

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2016.

Uchwała Nr RIO.V-00312-8/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku opinikująca pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

 

75. X/75/2015 21 grudnia 2015 uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.
76. X/76/2015 21 grudnia 2015 przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok.
77. X/77/2015 21 grudnia 2015 wyboru przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.
78. XI/78/2016 11 marca 2016 zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
79. XI/79/2016 11 marca 2016 uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Augustów” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko przeprowadzoną w ramach Strategicznej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Augustów”
80. XI/80/2016 11 marca 2016 ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
81. XI/81/2016 11 marca 2016 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2016 roku
82. XI/82/2016 11 marca 2016 zmieniająca uchwałę Nr X/66/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.
83. XI/83/2016 11 marca 2016 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu
84. XI/84/2016 11 marca 2016 przekazania w 2016 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
85. XI/85/2016 11 marca 2016 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016
86. XI/86/2016 11 marca 2016 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016–2019
87. XII/87/2016 02 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców wody z ujęć stanowiących własność gminy Augustów
88. XII/88/2016 02 czerwca 2016 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Biernatki
89. XII/89/2016 02 czerwca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
90. XII/90/2016 02 czerwca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomosci
91. XII/91/2016 02 czerwca 2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
92. XII/92/2016 02 czerwca 2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
93. XII/93/2016 02 czerwca 2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
94. XII/94/2016 02 czerwca 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów
95. XII/95/2016 02 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania „The new approach to the cross-border emergency management” w ramach projektu transgranicznego w programie "Program Europejska Współpraca Terytorialna Interreg V-A LITWA-POLSKA" i zabezpieczenia w budżecie na lata 2017-2018 środków finansowych na realizację tego zadania
96. XII/96/2016 02 czerwca 2016 zmieniająca uchwałę Nr X/66/2015 Rady Gminy Augustów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999-2015 r.
97. XII/97/2016 02 czerwca 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu
98. XII/98/2016 02 czerwca 2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016
99. XII/99/2016 02 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019
100. XIII/100/2016 30 czerwca 2016 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów
101. XIII/101/2016 30 czerwca 2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016
102. XIII/102/2016 30 czerwca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw
103. XIII/103/2016 30 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok
104. XIII/104/2016 30 czerwca 2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok
105. XIV/105/2016 30 września 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu
106. XIV/106/2016 30 września 2016 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Augustów na lata 2016 – 2026
107. XIV/107/2016 30 września 2016 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów
108. XIV/108/2016 30 września 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
109. XIV/109/2016 30 września 2016 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016
110. XIV/110/2016 30 września 2016 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019
111. XV/111/2016 04 listopada 2016 Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
112. XV/112/2016 04 listopada 2016 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
113. XV/113/2016 04 listopada 2016 stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
114. XV/114/2016 04 listopada 2016 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016

115.

XVI/115/2016 16 grudnia 2016 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021
116. XVI/116/2016 16 grudnia 2016 zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
117. XVI/117/2016 16 grudnia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
118. XVI/118/2016 16 grudnia 2016

określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

UCHWAŁA Nr 213/17 z dnia 16 stycznia 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdzająca: nieważność § 3 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XVI/118/2016 w zakresie słów „(imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL)”; nieważność § 3 ust. 2 pkt 7 Uchwały; nieważność § 4 ust. 4 Uchwały w zakresie słów „ , a organ podatkowy ustala wysokość zobowiązania podatkowego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do zwolnienia” oraz nieważność § 5 ust. 2 i ust. 3 Uchwały Nr XVI/118/2016.

 

Tekst Uchwały XVI/118/2016 uwzględniający unieważnione przepisy.

119. XVI/119/2016 16 grudnia 2016 połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie oraz nadania Statutu Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie
120. XVI/120/2016 16 grudnia 2016 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2016
121. XVI/121/2016 16 grudnia 2016 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019
122. XVI/122/2016 16 grudnia 2016

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 – 2020

Uchwała Nr RIO.V-00312-3/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku opiniująca pozytywnie planowaną kwotę długu wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
123. XVI/123/2016 16 grudnia 2016

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2017

Uchwała Nr RIO.V-00312-3/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku opiniująca pozytywnie planowaną kwotę długu wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

124.

XVI/124/2016 16 grudnia 2016 uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok

125.

XVI/125/2016 16 grudnia 2016 przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok

126.

XVII/126/2017 15 lutego 2017 ustanowienia pomnika przyrody

127.

XVII/127/2017 15 lutego 2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

128.

XVII/128/2017 15 lutego 2017 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021

129.

XVII/129/2017 15 lutego 2017 zmieniająca uchwałę nr XVI/118/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

130.

XVII/130/2017 15 lutego 2017 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017

131.

XVII/131/2017 15 lutego 2017 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 – 2020

132.

XVIII/132/2017 30 marca 2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

133.

XVIII/133/2017 30 marca 2017 ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Augustów jest organem prowadzącym

134.

XVIII/134/2017 30 marca 2017 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2017 roku

135.

XVIII/135/2017 30 marca 2017 przyjęcia stanowiska przez Radę Gminy Augustów w sprawie budowy drogi krajowej S19 na odcinku Białystok – Augustów oraz Korycin - Kuźnica

136.

XVIII/136/2017 30 marca 2017 udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

137.

XVIII/137/2017 30 marca 2017 przekazania w 2017 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

138.

XVIII/138/2017 30 marca 2017 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017

139.

XVIII/139/2017 30 marca 2017 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 – 2020

 

Dokumenty przyjęte na XVIII sesji Rady Gminy Augustów :

140. XIX/140/2017 12 maja 2017

zmieniająca uchwałę nr XVIII/132/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego14

141. XIX/141/2017 12 maja 2017

zmieniająca uchwałę nr XVI/119/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i  Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie oraz nadania Statutu Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie

142. XIX/142/2017 12 maja 2017

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017

143. XIX/143/2017 12 maja 2017

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 – 2020

144. XX/144/2017 29 czerwca 2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

145. XX/145/2017 29 czerwca 2017

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok

146. XX/146/2017 29 czerwca 2017

zmiany uchwały Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów

147. XX/147/2017 29 czerwca 2017

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”

148. XX/148/2017 29 czerwca 2017

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”

149. XX/149/2017 29 czerwca 2017

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”

150. XX/150/2017 29 czerwca 2017

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”

151. XX/151/2017 29 czerwca 2017

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu transgranicznego „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą  skalę” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2018-2019 środków finansowych na  realizację tego zadania w ramach Programu „ENI CROSS-BORDER COOPERATION  PROGRAMME POLAND –BELARUS -UKRAINE 2014-2020”

152. XX/152/2017 29 czerwca 2017

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017

153. XX/153/2017 29 czerwca 2017 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 – 2020
154. XXI/154/2017 19 lipca 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żarnowie
155. XXI/155/2017 19 lipca 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Netcie
156. XXI/156/2017 19 lipca 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
157. XXI/157/2017 19 lipca 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy
158. XXI/158/2017 19 lipca 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Obrońców Westerplatte w Rutkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte w Rutkach
159. XXI/159/2017 19 lipca 2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Janówce
160. XXI/160/2017 19 lipca 2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w
Białobrzegach w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Gen Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach oraz określenia przejęcia mienia po gimnazjum
161. XXI/161/2017 19 lipca 2017 przejęcia mienia po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej
162. XXI/162/2017 19 lipca 2017 stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce
163. XXI/163/2017 19 lipca 2017 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017
164. XXI/164/2017 19 lipca 2017 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 – 2020
165. XXII/165/2017 12 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów
166. XXII/166/2017 12 października 2017 zmieniająca uchwałę Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
167. XXII/167/2017 12 października 2017 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
168. XXII/168/2017 12 października 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów
169. XXII/169/2017 12 października 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu
170. XXII/170/2017 12 października 2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017
171. XXII/171/2017 12 października 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2017 – 2020
172. XXIII/172/2017 18 grudnia 2017 Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
173. XXIII/173/2017 18 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki,  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021
174. XXIII/174/2017 18 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę nr XVI/119/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie i Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie oraz nadania Statutu Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie
175. XXIII/175/2017 18 grudnia 2017 zmiany uchwały Nr XXII/168/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów
176. XXIII/176/2017 18 grudnia 2017 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów
177. XXIII/177/2017 18 grudnia 2017 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2017.
178. XXIII/178/2017 18 grudnia 2017 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów
na lata 2017 – 2020
179. XXIII/179/2017 18 grudnia 2017 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych z terenu gminy Augustów
180. XXIII/180/2017 18 grudnia 201718 grudnia 2017 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
181. XXIII/181/2017 18 grudnia 2017 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
182. XXIII/182/2017 18 grudnia 2017 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
183. XXIII/183/2017 18 grudnia 2017 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
184. XXIII/184/2017 18 grudnia 2017 uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok
185. XXIII/185/2017 18 grudnia 2017 przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok
186. XXIII/186/2017 18 grudnia 2017 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
187. XXIII/187/2017 18 grudnia 2017 stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
188. XXIII/188/2017 18 grudnia 2017 zmieniająca uchwałę Nr X/86/08 Rady Gminy Augustów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
189. XXIII/189/2017 18 grudnia 2017 w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami zawartej dnia 10 października 2011 roku, niezbędnego dla realizacji projektów pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK" i „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
190. XXIII/190/2017 18 grudnia 2017

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2018 – 2024

UCHWAŁA Nr RIO.V-00312-9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu  przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Augustów.
191. XXIII/191/2017 18 grudnia 2017

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2018

UCHWAŁA Nr RIO.V-00312-9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu  przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Augustów.
192. XXIV/192/2018 23 lutego 2018

zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

193. XXIV/193/2018 23 lutego 2018 zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
194. XXIV/194/2018 23 lutego 2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
195. XXIV/195/2018 23 lutego 2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2018 roku
196. XXIV/196/2018 23 lutego 2018 w sprawie zasad używania herbu Gminy Augustów
197. XXIV/197/2018 23 lutego 2018 w sprawie podziału Gminy Augustów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
198. XXIV/198/2018 23 lutego 2018 w sprawie podziału Gminy Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
199. XXIV/199/2018 23 lutego 2018 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Augustów wraz z infrastrukturą techniczną”
200. XXIV/200/2018 23 lutego 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Augustów
201. XXIV/201/2018 23 lutego 2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2018
202. XXIV/202/2018 23 lutego 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2018 – 2024
203. XXV/203/2018 28 marca 2018

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.47.2018.EC Wojewody Podlaskiego z dnia 2 maja 2018 r. stwierdzające nieważność  § 3 uchwały Nr XXV/203/2018 Rady Gminy Augustów w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020.
204. XXV/204/2018 28 marca 2018 powołania doraźnej Komisji Statutowej
205. XXV/205/2018 28 marca 2018 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2018
206. XXV/206/2018 28 marca 2018 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2018 – 2024
207. XXVI/207/2018 18 czerwca 2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
208. XXVI/208/2018 18 czerwca 2018 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok
209. XXVI/209/2018 18 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/193/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
210. XXVI/210/2018 18 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/194/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
211. XXVI/211/2018 18 czerwca 2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Augustów
212. XXVI/212/2018 18 czerwca 2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
213. XXVI/213/2018 18 czerwca 2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody: topoli białej
214. XXVI/214/2018 18 czerwca 2018 w sprawie pomnika przyrody: grupa drzew
(topola biała, 2 jesiony wyniosłe, lipa drobnolistna)
215. XXVI/215/2018 18 czerwca 2018 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego
216. XXVI/216/2018 18 czerwca 2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów
217. XXVI/217/2018 18 czerwca 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/168/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów
218. XXVI/218/2018 18 czerwca 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018
219. XXVI/219/2018 18 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Augustów na lata 2018 – 2026
220. XXVI/220/2018 18 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę nr XXIV/200/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Augustów
221. XXVII/221/2018 20 września 2018 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego
222. XXVII/222/2018 20 września 2018

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXVII/222/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
223. XXVII/223/2018 20 września 2018 w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
224. XXVII/224/2018 20 września 2018 w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  niesegregowanymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
225. XXVII/225/2018 20 września 2018 w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej
226. XXVII/226/2018 20 września 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 w sprawie Statutu Gminy Augustów
227. XXVII/227/2018 20 września 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018
228. XXVII/228/2018 20 września 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2018 – 2026
229. XXVIII/229/2018 19 października 2018 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
230. XXVIII/230/2018 19 października 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
231. XXVIII/231/2018 19 października 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018
232. XXVIII/232/2018 19 października 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2018 – 2026
233. XXVIII/233/2018 19 października 2018 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego
234. XXVIII/234/2018 19 października 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 w sprawie Statutu Gminy Augustów

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2016-06-22

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2014-12-12

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-11-21

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2014-12-12