UCHWAŁA NR XXI/154/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żarnowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żarnowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 59).
§ 2. Przekształcenie, którym mowa w § 1 niniejszej uchwały następuje z dniem 1 września 2017 r.
§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żarnowie, wynika z art. 117 ust 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60).
Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty z mocy ustawy staje się 8-letnia szkołę podstawową.
Uchwała ta stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2017-07-20

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2017-07-20

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2017-07-20