UCHWAŁA NR XIX/140/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 12 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr XVIII/132/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/132/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju  szkolnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1465) uchyla się § 1 ust. 3 wraz z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2017-05-23

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2017-05-23