UCHWAŁA NR XXVIII/229/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1693, poz. 1722, poz. 1669) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

 

Art. 8 pkt 1 ustawy o

podatkach i opłatach

lokalnych

 

 

Stawka dla pojazdów nie starszych   niż 5 lat

 

Stawka dla pozostałych

 

a

 

Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

 

           

               690,00 zł

 

      722,00 zł

 

b

 

 

Powyżej 5,5 t do  9 t 

włącznie

        

               755,00 zł

 

       794,00 zł

 

c

 

 

Powyżej 9 t do poniżej

12 ton

 

             

               982,00 zł

 

       1.032,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

              436,00

          1.150,00

13

14

              458,00

          1.224,00

14

15

              654,00

          1.278,00

15

 

              808,00

          1.836,00

Trzy osie

 

 

 

12

17

               764,00

           1.334,00

17

19

808,00

           1.668,00

19

21

862,00

           2.252,00

21

23

            1.106,00

           2.498,00

23

25

             1.660,00

           2.524,00

25

 

             1.690,00

           2.450,00

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

             1.004,00

           1.446,00

25

27

             1.016,00

           1.578,00

27

29

             1.430,00

           2.282,00

29

31

             2.280,00

           3.036,00

31

 

             2.280,00

           3.036,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Art. 8 pkt 3 ustawy o

podatkach i opłatach

lokalnych

Stawka dla

pojazdów nie

starszych niż 5 lat

 

Stawka dla

pozostałych

a

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

 

            562,00 zł

           590,00 zł

b

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

 

            686,00 zł

           722,00 zł

c

powyżej 9 t do poniżej

 12 t

            876,00 zł

           930,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

Siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

562,00

       976,00

18

25

708,00

    1.244,00

25

31

904,00

    1.488,00

31

 

1.800,00

    2.302,00

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1.670,00

     2.298,00

40

 

2.146,00

 

     2.974,00

 

5.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Art.8 pkt 5 ustawy o

podatkach i opłatach

lokalnych

Stawka dla pojazdów nie starszych

 niż 5 lat

Stawka dla

pozostałych

a

od 7 t do poniżej 12 t

        350,00 zł

        362,00 zł

6.Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa /przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

                   192,00

      388,00

18

25

                   258,00

      462,00

25

 

                   462,00

      806,00

Dwie osie

 

 

 

12

28

                   298,00

       452,00

28

33

                   874,00

    1.190,00

33

38

                 1.192,00

    1.740,00

38

 

                 1.610,00

    2.272.00

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

                   926,00

    1.326,00

38

 

                1.350,00

    1.778,00

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

 

Art.8 pkt 7 ustawy o

podatkach i opłatach lokalnych

 

 

Stawka dla pojazdów nie

starszych niż 5 lat

 

Stawka dla pozostałych

a

mniejszej niż 22 miejsca

            

           888,00 zł

 

          948,00 zł

b

równej lub większej niż 22

miejsca

      

        1.894,00 zł

 

        1.992,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXIII/187/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-10-24

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-10-24

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-10-24