UCHWAŁA NR XXVI/207/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/207/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Zgodnie z art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Wójt Gminy Augustów przedłożył Radzie Gminy Augustów:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Augustów za 2017 rok, przyjęte Zarządzeniem Nr OR.0050.300.2018 z dnia 14 marca 2018 r., które zostało przekazane radnym.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Augustów za rok 2017 przyjęte Zarządzeniem Nr OR.0050.310.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., które zostało przekazane radnym.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez:
1) Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku (uchwała Nr RIO.V-00321-11/18 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Augustów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok) – opinia została przekazana radnym,
2) Komisje Rady Gminy Augustów zapoznały się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Sprawozdania zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną Gminy Augustów, która wydała pozytywne stanowisko w dniu 16 maja 2018 roku i wnioskuje o ich zatwierdzenie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2018-06-20

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-06-20

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-06-20