REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY AUGUSTÓW

IV KADENCJA

ROK 2002 - 2006

L.P.Nr uchwałyData podjęciaW sprawie
1.I/1/0218 listopad 2002Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Augustowie
2.I/2/0218 listopad 2002Wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy w Augustowie
3.I/3/0218 listopada 2002Ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym
4.I/4/0418 listopada 2002Zasad wynagradzania Wójta Gminy
5.I/5/0218 listopada 2002Powołania Komisji Statutowej do opracowania Statutu Gminy
6.II/6/0210 grudnia 2002Powołania Sekretarza Gminy Augustów
7.II/7/0210 grudnia 2002Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
8.II/8/0210 grudnia 2002Ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
9.II/9/0210 grudnia 2002Ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Augustów
10.II/10/0210 grudnia 2002Zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej
11.II/11/0210 grudnia 2002określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok
12.II/12/0210 grudnia 2002Zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą
13.II/13/0310 grudnia 2002Ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2003 rok
14.II/14/0210 grudnia 2002Zwolnień w podatku od środków transportowych na 2003 rok
15.II/15/0210 grudnia 2002Określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok
16.II/16/0210 grudnia 2002Zwolnień przedmiotowych w podatku od posiadania psów
17.II/17/0210 grudnia 2002Ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
18.II/18/0210 grudnia 2002Obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 rok
19.II/19/0210 grudnia 2002Określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
20.II/20/0210 grudnia 2002Składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady oraz ustalenia zakresów ich działania
21.II/21/0210 grudnia 2002Wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy w Augustowie
22.II/22/0210 grudnia 2002Zmian w budżecie gminy na 2002 rok
23.III/23/0230 grudnia 2002Budżetu Gminy na 2003 rok
24.III/24/0230 grudnia 2002Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Augustów
25.III/25/0230 grudnia 2002Ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2003 rok
26.III/26/0230 grudnia 2002Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów
27.III/27/0230 grudnia 2002Zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Augustów
28.III/28/0230 grudnia 2002Uchylenia uchwały Nr II/6/02 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Augustów
29.III/29/0230 grudnia 2002Odwołania Pana Zbigniewa Tadeusza Buksińskiego ze stanowiska Sekeretarza Gminy Augustów
30.III/30/0230 grudnia 2002Powołania Sekretarza Gminy Augustów
31.III/31/0230 grudnia 2002Uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2003 rok
32.III/32/0230 grudnia 2002Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2003 rok
33.IV/33/0319 marca 2003Wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
34.IV/34/0319 marca 2003Wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
35.IV/35/0319 marca 2003Likwidacji Szkoły Podstawowej w Gabowych Grądach
36.IV/36/0319 marca 2003Przystąpienia Gminy Augustów do Związku Komunalnego "Biebrza"
37.IV/37/0319 marca 2003Udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Augustowie
38.IV/38/0319 marca 2003Zmian w budżecie gminy na 2003 rok
39.IV/39/0319 marca 2003Zasad wynagradzania Wójta Gminy
40.IV/40/0319 marca 2003Zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów
41.IV/41/0319 marca 2003Wprowadzenia zmian składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Gminy
42.V/42/0325 kwietnia 2003Zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Szczebra o uznanie terenów leśnych za las ochronny
43.V/43/0325 kwietnia 2003Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów
44.V/44/0325 kwietnia 2003Ustalenia sieci publicznych szkól podstawowych, gimnazjów i placówek szkolnych oraz granic ich obwodów
45.V/45/0325 kwietnia 2003Zmian w budżecie gminy na 2003 rok
46.V/46/0325 kwietnia 2003Zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
47.VI/47/039 czerwca 2003Przyjęcia programu rozwoju drogownictwa na terenie Gminy Augustów
48.VI/48/039 czerwca 2003Zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
49.VI/49/039 czerwca 2003Zmian w budżecie gminy na 2003 rok
50.VI/50/039 czerwca 2003Zatwierdzenia proponowanych zmian w Statucie Związku Komunalnego "Biebrza"
51.VII/51/0328 sierpnia 2003Rozdysponowania mienia komunalnego Gminy Augustów
52.VII/52/0328 sierpnia 2003Powołania zespołu do spraw wyboru ławników
53.VII/53/0328 sierpnia 2003Wzniesienia pomnika we wsi Netta Folwark
54.VII/54/0328 sierpnia 2003Zmian w budżecie gminy na 2003 rok
55.VII/55/0328 sierpnia 2003Wykazu dróg gminnych
56.VII/56/0328 sierpnia 2003Wykazu dróg gminnych
57.VII/57/0328 sierpnia 2003Wykazu dróg gminnych
58.VIII/58/0328 października 2003Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie
59.VIII/59/0328 października 2003Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania w zakresie prawa pracy
60.VIII/60/0328 października 2003Zmian w budżecie gminy na 2003 rok
61.IX/61/0330 października 2003Uchylenia uchwały Nr VIII/58/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie
62.IX/62/0330 października 2003Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie
63.X/63/0310 grudnia 2003Zbycia mienia komunalnego Gminy Augustów
64.X/64/0310 grudnia 2003Obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjetej do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok
65.X/65/0310 grudnia 2003Określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok oraz zasad ich ustalania i poboru
66.X/66/0310 grudnia 2003Zwolnień od podatku od posiadania psów
67.X/67/0310 grudnia 2003Zasad ustalania i poboru oraz terminow płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej
68.X/68/0310 grudnia 2003Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
69.X/69/0310 grudnia 2003Zwolnień od podatku od nieruchomości
70.X/70/0310 grudnia 2003Ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2004 rok
71.X/71/0310 grudnia 2003Przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Augustów
72.X/72/0310 grudnia 2003Zmiany nazw miejscowości na terenie gminy Augustów
73.X/73/0310 grudnia 2003Skargi Kotowskiej reginy zam. Jabłońskie
74.X/74/0310 grudnia 2003Zmian w budżecie gminy na 2003 rok
75.X/75/0310 grudnia 2003Uwzględnienia w projekcie budżetu Gminy na 2004 rok wydatków na remonty
76.X/76/0310 grudnia 2003Uwzględnienia w projekcie budżetu Gminy Augustów wydatków na zadania inwestycyjne i remonty
77.

XI/77/04

5 lutego 2004Uwzględnienia w budżecie Gminy Augustów na 2004 rok wydatków na remonty
78.XI/78/045 lutego 2004Budżetu Gminy na 2004 rok
79.XI/79/045 lutego 2004Nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie
80.XI/80/045 lutego 2004Nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie
81.XI/81/045 lutego 2004Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
82.XI/82/045 lutego 2004Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
83.XI/83/045 lutego 2004Ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
84.XI/84/045 lutego 2004Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
85.XI/85/045 lutego 2004Zbycia mienia komunalnego Gminy Augustów
86.XI/86/045 lutego 2004Zbycia mienia komunalnego Gminy Augustów
87.XI/87/045 lutego 2004Wydzierżawienia mienia komunalnego Gminy
88.XI/88/045 lutego 2004Uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok
89.XI/89/045 lutego 2004Uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2004 rok
90.XII/90/0430 marca 2004Uchwalenia Statutu Gminy Augustów
91.XII/91/0430 marca 2004Zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XIII?69/95 Rady Gminy z dnia 22.12.1995 roku
92.XII/92/0430 marca 2004Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/194/02 Rady Gminy z dnia 28.06.2002
93.XII/93/0430 marca 2004Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
94.XII/94/0430 marca 2004Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
95.XII/95/0430 marca 2004Przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego "Biebrza"
96.XII/96/0430 marca 2004Wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/70/99 z dnia 29.10.1999 r.
97.XIII/97/0429 kwietnia 2004Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów
98.XIII/98/0429 kwietnia 2004Zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania srodków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
99.XIII/99/0429 kwietnia 2004Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
100.XIII/100/0429 kwietnia 2004Zmiany nazw urzędowych wsi Chomątowo, Grabowo, Nowe Rudki, Stare Rudki
101.XIV/101/0417 czerwca 2004Zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Białobrzegi o uznanie terenów leśnych za las ochronny
102.XIV/102/0417 czerwca 2004Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
103.XIV/103/0417 czerwca 2004Zmian w uchwale Nr VI/47/03 Rady Gminy Augustów z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia programu rozwoju drogownictwa na terenie Gminy Augustów
104.XIV/104/0417 czerwca 2004Parametrów technicznych drogi Nr 102623B Topiłówka-Janówka-Pruska Wielka-Grabowo
105.XIV/105/0417 czerwca 2004Zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
106.XIV/106/0417 czerwca 2004Trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywanego zadania zleconego
107.XIV/107/0417 czerwca 2004Uchwalenia programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2004 rok
108.XIV/108/0417 czerwca 2004Wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
109.XIV/109/0417 czerwca 2004Wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/70/99 Rady Gminy Augustów z dnia 29.10.1999
110.XV/110/0427 sierpnia 2004Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
111.XV/111/0427 sierpnia 2004Zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
112.XV/112/0427 sierpnia 2004Nadania Szkole Podstawowej w Jabłońskich imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz prawa posiadania sztandaru
113.XV/113/0427 sierpnia 2004Uwzględnienia w budżecie Gminy Augustów na 2005 rok wydatków na komputeryzację bibliotek publicznych
114.XV/114/0427 sierpnia 2004Uwzględnienia w budżecie Gminy Augustów na 2005 rok wydatków
115.XV/115/0427 sierpnia 2004Uwzględniania w budżecie Gminy Augustów na 2005 rok wydatków
116.XV/116/0427 sierpnia 2004Uwzględniania w budżecie Gminy Augustów na 2005 rok wydatków
117.XV/117/0427 sierpnia 2004Zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
118.XV/118/0427 sierpnia 2004Wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/70/99 Rady Gminy Augustów z dnia 29 października 1999 roku
119.XV/119/0427 sierpnia 2004Zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie
120.XVI/120/049 listopada 2004Zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów
121.XVI/121/049 listopada 2004Zmian w uchwale Nr III/17/98 z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie
122.XVI/122/049 listopada 2004Przyjęcia "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem"
123.XVI/123/049 listopda 2004Przyjęcia "Opisu planowanych zadań do realizacji wraz z uzasadnieniem"
124.XVI/124/049 listopada 2004Zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów
125.XVI/125/049 listopada 2004Określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń
126.XVI/126/049 listopada 2004Ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
127.XVI/127/049 listopada 2004Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok
128.XVI/128/049 listopada 2004Zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej w 2005 roku
129.XVI/129/049 listopada 2004Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
130.XVI/130/049 listopada 2004Zwolnień od podatku od nieruchomości
131.XVI/131/049 listopada 2004Określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok oraz zasad ich ustalania i poboru
132.XVI/132/049 listopada 2004Zwolnień od podatku od posiadania psów
133.XVI/133/049 listopada 2004Przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Augustów
134.XVI/134/049 listopada 2004Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
135.XVII/135/0429 grudnia 2004zmian w uchwale Nr XVI/126/04 z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
136.XVII/136/0429 grudnia 2004zmiany zaciągniętego kredytu bankowego krótkoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na kredyt długoterminowy
137.XVII/137/0429 grudnia 2004zmian w budżecie gminy na 2004 rok
138.XVII/138/0429 grudnia 2004budżetu gminy na 2005 rok
139.XVII/139/0429 grudnia 2004poboru podatków od osób fizycznych wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw
140.XVII/140/0429 grudnia 2004uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
141.XVII/141/0429 grudnia 2004dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Augustów na czas dłuższy niz 3 lata
142.XVII/142/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Białobrzegi
143.XVII/143/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Biernatki
144.XVII/144/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Bór
145.XVII/145/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Chomontowo
146.XVII/146/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Czarnucha
147.XVII/147/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Gabowe Grądy
148.XVII/148/0429 grudnia 2004

uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Gliniski

149.XVII/149/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Grabowo Kolonie
150.XVII/150/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Grabowo Wieś
151.XVII/151/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Jabłońskie
152.XVII/152/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Janówka
153.XVII/153/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Jeziorki
154.XVII/154/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Kolnica
155.XVII/155/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Komaszówka
156.XVII/156/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Mazurki
157.XVII/157/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Mikołajówek
158.XVII/158/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta I
159.XVII/159/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta II
160.XVII/160/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta Folwark
161.XVII/161/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Osowy Grąd
162.XVII/162/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Ponizie
163.XVII/163/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Posielanie
164.XVII/164/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Promiski
165.XVII/165/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Pruska Mała
166.XVII/166/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Pruska Wielka
167.XVII/167/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rutki Nowe
168.XVII/168/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rutki Stare
169.XVII/169/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rzepiski
170.XVII/170/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Świderek
171.XVII/171/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Topiłówka
172.XVII/172/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Turówka
173.XVII/173/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Uścianki
174.XVII/174/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Żarnowo Pierwsze
175.XVII/175/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Żarnowo Drugie
176.XVII/176/0429 grudnia 2004uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Żarnowo Trzecie
177.XVII/177/0429 grudnia 2004zmian w uchwale Nr XVIII/118/2000 RG z 30 października 2000 roku dotyczącej wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy
178.XVIII/178/0528 lutego 2005uchwalenia programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2005 rok
179.XVIII/179/0528 lutego 2005ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów
180.XVIII/180/0528 lutego 2005ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Augustów, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym
181.XVIII/181/0528 lutego 2005przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego "Biebrza"
182.XVIII/182/0528 lutego 2005uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2005 rok
183.XVIII/183/0528 lutego 2005uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok
184.XVIII/184/0528 lutego 2005zmian w budżecie gminy na 2005 rok
185.XVIII/185/0528 lutego 2005wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/70/99 Rady Gminy Augustów z dnia 29 października 1999 roku
186.XIX/186/0511 kwietnia 2005użyczenia mienia komunalnego Gminy Augustów
187.XIX/187/0511 kwietnia 2005zmian w uchwale Nr XVIII/178/05 z dnia 28 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2005 rok
188.XIX/188/0511 kwietnia 2005zmian w uchwale Nr XVIII/180/05 Rady Gminy Augustów z dnia 28 lutego 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Augustów, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
189.XIX/189/0511 kwietnia 2005zbycia mienia komunalnego Gminy Augustów.
190.XIX/190/0511 kwietnia 2005udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów.
191.XIX/191/0511 kwietnia 2005zmiany uchwały budżetowej Gminy Augustów na 2005 rok.
192.XIX/192/0511 kwietnia 2005poręczenia kredytu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorkach.
193.XIX/193/0511 kwietnia 2005odwołania Pani Romualdy Wiesławy Jarząbskiej ze stanowiska Skarbnika Gminy Augustów
194.XIX/194/0511 kwietnia 2005powołania Skarbnika Gminy Augustów
195.  XX/195/0529 kwietnia 2005  wyboru banku do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Augustów
196.  XX/196/05 29 kwietnia 2005 uwzględnienia w budżecie Gminy Augustów na 2005 rok wydatków na remonty
197.  XX/197/0529 kwietnia 2005  zmian w budżecie gminy na 2005 rok
198.  XX/198/0529 kwietnia 2005  wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/70/99 Rady Gminy Augustów z dnia 29 października 1999 roku
199.  XXI/199/05 22 czerwca 2005 zmian w budżecie gminy na 2005 rok
200. XXI/200/05 22 czerwca 2005  zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy 
201. XXI/201/05 22 czerwca 2005 formy zabezpieczenia kredytu bankowego krótkoterminowego 
202. XXI/202/05 22 czerwca 2005 wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/70/99 Rady Gminy Augustów z dnia 29 października 1999 roku 
203. XXI/203/05 22 czerwca 2005 przyznania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Augustów 
204.  XXII/204/05 29 sierpnia 2005zmian w budżecie gminy na 2005 rok 
205.  XXII/205/0529 sierpnia 2005  zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy
206.  XXII/206/05 29 sierpnia 2005przystąpienia szkół Gminy Augustów do programu "Szkoła marzeń"
207.  XXII/207/05 29 sierpnia 2005 wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/70/99 Rady Gminy Augustów z dnia 29 października 1989 roku
208.  XXII/208/0529 sierpnia 2005   wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
 209.XXIII/209/05 9 listopada 2005  zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 210.XXIII/210/05  9 listopada 2005 zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy
 211.XXIV/211/05  14 grudnia 2005ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów 
 212.XXIV/212/05 14 grudnia 2005 wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIX/192/05 z dnia 11 kwietnia 2005 roku 
213. XXIV/213/05 14 grudnia 2005 zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej w roku 2006 
214. XXIV/214/05 14 grudnia 2005 określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2006 rok 
215. XXIV/215/05 14 grudnia 2005  określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2006 oraz zasad ich ustalania i poboru. 
 216.XXIV/216/05 14 grudnia 2005 

uchylenia uchwały Nr XVI/132/04 w sprawie zwolnień od podatku od posiadania psów

 217.XXIV/217/05 14 grudnia 2005 stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 
218. XXIV/218/05 14 grudnia 2005 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  
219.XXV/219/05 29 grudnia 2005 zmiany budżetu gminy na 2005 rok 
220. XXV/220/05 29 grudnia 2005 budżetu gminy na 2006 rok 
221.XXV/221/05 29 grudnia 2005 przyjęcia "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" 
222. XXV/222/05 29 grudnia 2005 wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/207/05 Rady Gminy Augustów z dnia 29 sierpnia 2005 roku 
223. XXV/223/05 29 grudnia 2005 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2006 rok 
224. XXV/224/05 29 grudnia 2005  przedłużenia terminu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez odbiorców Gminy Augustów 
225. XXV/225/05 29 grudnia 2005 uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2006 rok 
226. XXV/226/05 29 grudnia 2005 uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy  
227. XXVI/227/06 27 luty 2006 wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
228. XXVI/228/06 27 luty 2006 uchwalenia programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2006 rok. 
229. XXVI/229/06 27 luty 2006 uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów
230. XXVI/230/06 27 luty 2006 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Augustów 
231. XXVI/231/06 27 luty 2006 zmian w budżecie Gminy na 2006 rok
232. XXVI/232/06 27 luty 2006 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Augustów oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
233. XXVI/233/06 27 luty 2006 powołania doraźnej Komisji Statutowej

234.

 XXVII/234/06

27 kwietnia 2006

 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów
235.  XXVII/235/06 

 27 kwietnia 2006

 zmiany budżetu Gminy Augustów na 2006 rok
236. XXVII/236/06

27 kwietnia 2006

 wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XI/70/99 z dnia 29 października 1999 roku 
237. XXVII/237/06

27 kwietnia 2006

 wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXV/222/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
238.  XXVII/238/06

27 kwietnia 2006

 przyjęcia "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem"
239. XXVII/239/06

27 kwietnia 2006

 utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów
240.XXVIII/240/06

28 czerwca 2006

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury
241.XXVIII/241/06

28 czerwca 2006

procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalenia budżetu
242.XXVIII/242/06

28 czerwca 2006

uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Augustów 
243.XXVIII/243/06

28 czerwca 2006

wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Augustów 
244.XXVIII/244/06

28 czerwca 2006

zmiany budżetu gminy na 2006 rok
245.XXVIII/245/06

28 czerwca 2006 

upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej projektu Z/2.20/III/3.1/200/05 „Przebudowa dróg w miejscowości Białobrzegi”
246.XXIX/246/06

25 sierpnia 2006

zmiany budżetu gminy na 2006 rok
247.XXIX/247/06

 25 sierpnia 2006

zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
248.XXX/248/06

23 października 2006

uchwalenia Programu ochrony środowiska Gminy Augustów do 2014 r.
249.XXX/249/06 

 23 października 2006

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok
250.XXX/250/06

 23 października 2006

zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
251.XXX/251/06

 23 października 2006

przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Augustów
252.XXX/252/06

 23 października 2006

sprzedaży drogi gminnej położonej w obrębie Janówka, oznaczonej numerami geodezyjnymi 326 i 327
253.XXX/253/06

 23 października 2006

utworzenia drogi gminnej we wsi Netta II zapewniającej dojazd do nieruchomości położonej w obrębie Netta II, oznaczonej numerem geodezyjnym 47
254.XXX/254/06

 23 października 2006

wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/70/99 Rady Gminy Augustów z dnia 29 października 1999 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999 – 2015”

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2003-12-11

Data modyfikacji: 2008-05-15

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2003-12-11