UCHWAŁA NR XXIV/192/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 23 lutego 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1189, poz. 60, poz. 2203/ oraz z art. 18. ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232) w związku z art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 4232) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów, wprowadza się następującą zmianę:
1) uchyla się Dział VII Nauczycielski Dodatek Mieszkaniowy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po czternastu dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-03-07

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-03-07