UCHWAŁA NR XX/144/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/144/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Zgodnie z art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935, poz. 1089) organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Wójt Gminy Augustów przedłożył Radzie Gminy Augustów:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Augustów za 2016 rok, które zostało przyjęte Zarządzeniem Nr OR.0050.220.2017 z dnia 6 marca 2017 r., które zostało przekazane radnym.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Augustów za rok 2016 przyjęte Zarządzeniem Nr OR.0050.229.2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. oraz Zarządzenie Nr OR.0050.233.2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przedstawienia korekty sprawozdania finansowego Gminy
Augustów za 2016 rok, które zostały przekazane radnym.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez:
1) Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku (uchwała Nr RIO.V-00321-5/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Augustów sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2016 rok) – kserokopia opinii została przekazana radnym na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu,
2) Komisje Rady Gminy Augustów zapoznały się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Sprawozdania zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną Gminy Augustów, która wydała pozytywne stanowisko w dniu 23 maja 2017 roku i wnioskuje o ich zatwierdzenie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2017-07-10

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2017-07-10

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2017-07-10