Uchwała Nr X/74/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2016.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.  poz.1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1,art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2013 r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 20.089.711  zł, z tego :

- bieżące w wysokości  19.243.757zł,

- majątkowe w wysokości 845.954zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 19.408.219  zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.684.033 zł,

- majątkowe w wysokości  1.724.186 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości    - 149.733  zł,
 2. celową w wysokości   -   40.267 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

 

§ 4

 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

 

§ 5

Nadwyżkę budżetu w wysokości 681.492 zł przeznacza się na   planowaną spłatę rat  kredytów i pożyczek w kwocie 681.492zł.

 

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 166.675 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 848.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

 

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                    - w kwocie 500.000 zł;

 

§ 8

 1. Ustala się dochody w kwocie 58.475 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.475 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł oraz wydatki w kwocie 14.844zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
 4. Ustala się dochody w kwocie 500.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 543.800zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 412.001,37zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

 1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.370,01 zł;
 2. sołectwa Biernatki kwotę 11.248,83zł
 3. sołectwa Bór kwotę 8.466,23zł
 4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.844,58zł
 5. sołectwa Czarnucha kwotę 8.111,00zł
 6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.584,63zł
 7. sołectwa Gliniski kwotę 9.087,87zł
 8. sołectwa Grabowo kwotę 8.259,01zł
 9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.768,72zł
 10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.617,01zł
 11. sołectwa Janówka kwotę 19.803,86zł
 12. sołectwo Jeziorki kwotę 15.452,34zł
 13. sołectwo Kolnica kwotę 16.754,84 zł
 14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.590,00zł
 15. sołectwa Mazurki kwotę 10.360,77.zł
 16. sołectwa Mikołajówek kwotę 8.259,00zł
 17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.676,00zł
 18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 16.192,40zł
 19. sołectwa Netta Folwark  kwotę 11.456,05zl
 20. sołectwa Osowy Grąd kwotę  11.574,45zł
 21. sołectwa Ponizie  kwotę 12.610,00zł
 22. sołectwa Posielanie kwotę  7.666,97zł
 23. sołectwa Promiski  kwotę 8.643,847zł
 24. sołectwa Pruska Mała  kwotę 10.508,78zł
 25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 15.363,53zł
 26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 17.228,45zł
 27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.788,14zł
 28. sołectwa Rzepiski  kwotę 8.259,01zł
 29.  sołectwa Świderek kwotę 7.814,98zł
 30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.843,64zł
 31. sołectwa Komaszówka kwotę 8.466,23zł
 32. sołectwa Uścianki kwotę 8.199,81 zł
 33. sołectwa Żarnowo Drugie  kwotę 15.452,34zł
 34. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 15.126,72zł
 35. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.551,33zł.

 

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem  nr 7.

 

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

 

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                    - w kwocie 500.000 zł,
 1. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 1.  dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2016 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2015-12-22

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2015-12-22