XII-87-2016

UCHWAŁA NR XII/87/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców wody z ujęć stanowiących własność gminy Augustów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j .Dz. U. z 2015r. poz. 139, poz. 1893) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się taryfę opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców wody z ujęć stanowiących własność gminy Augustów w wysokości 2,14 zł. za 1m³ plus obowiązujący podatek VAT dostarczonej wody oraz do celów przeciwpożarowych.

§ 2.
Czas obowiązywania taryfy wymienionej w § 1 określa się na okres od dnia 01 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

§ 3.
Traci z dniem 30 czerwca 2016 roku moc Uchwała Rady Gminy Augustów VII/43/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców wody z ujęć stanowiących własność Gminy Augustów.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

U z a s a d n i e n i e


do uchwały Nr XII/87/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. Rady Gminy Augustów w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zawierającej ceny oraz stawki opłat w przedmiotowym zakresie, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. u. z 2015 r. poz. 139), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886). Przedsiębiorstwo OPTIMA sp. z o. o. z siedzibą w Olecku, Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko wystąpiło do Wójta Gminy Augustów w dniu 21 kwietnia 2016 roku z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz z kalkulacją cen i stawki opłat na okres od dnia 01 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku proponując stawkę wody w wysokości 2,14 zł. za 1 m ³ plus obowiązujący podatek VAT. Wysokość opłaty określono na podstawie kosztów poniesionych w poprzednim roku z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych taryf. Proponuje się podwyższenie stawki za 1 m³ z kwoty 2,09 zł. za 1 m ³ plus obowiązujący podatek VAT do kwoty 2,14 zł. za 1 m ³ plus obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw domowych do celów przeciwpożarowych i innych potrzeb określonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jest to wzrost ceny wody o 5 groszy co stanowi o 2,5% . Proponowane podwyższenie wynika z faktu poniesionych nakładów w roku obrachunkowych na bieżące utrzymanie urządzeń wodociągowych, wykonywanie niezbędnych napraw, likwidacji przecieków, przebudowie układów pomiarowych, wymianie pomp oraz innych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej. W przedstawionej kalkulacji i prognozie
na rok obrachunkowy 2016/2017 uwzględniono również wzrost kosztów dostaw energii elektrycznej o 5%, zmiany opłat za korzystanie ze środowiska o 1%, wyższych kosztów prowadzenia monitoringu jakości wody i ścieków w związku ze wzrostem cen badan wody i wprowadzeniu obowiązku badań wód technologicznych odprowadzanych do środowiska oraz wzrost cen paliw o 5% . Planowane jest również w roku obrachunkowym 2016/2017 wykonanie niezbędnych prac związanych z utrzymaniem budynków stacji w miejscowościach Rutki i Netta. Planowana jest również wymiana wodomierzy na przyłączach odbiorców. Przy obliczaniu taryf przyjęto wielkość zużycia wody w wyliczenia średniej zużyć z trzech ostatnich lat tj. 420.000 m ³. Przedstawiony wniosek został opracowany zgodnie z przepisami ustawy a koszty zweryfikowane pod względem celowości ich ponoszenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2016-06-10

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2016-06-10