UCHWAŁA NR XXVII/221/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 września 2018r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 i 2180 ) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:
§ 1.1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy Augustów pomoc finansową w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, na terenie Gminy Augustów.
2. Dotacja celowa jest udzielona w wysokości 75 % kosztów realizacji zadania.
§ 2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości uzyskania dotacji, o których mowa w § 1, poprzez umieszczenie tej informacji na stronie internetowej gminy i wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
§ 3. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych oraz na finansowaniu lub dofinansowaniu inwestycji.
§ 4.1. Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji mogą złożyć pisemny wniosek według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z zestawieniem robót z równoczesnym określeniem ich wartości. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Augustów przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do dnia 30 września na dany rok  budżetowy.
2. Wniosek o przyznanie dotacji na rok 2018 należy złożyć w terminie do 30 września 2018 roku.
3. Wniosek winien być złożony w jednym egzemplarzu, wypełniony czytelnie i podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
4. Wnioski złożone niezgodnie z ust. 1 i 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć kosztorys lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości.
§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy uwzględniając w szczególności wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na dotację dla spółek wodnych.
§ 6. Wójt Gminy powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji z budżetu Gminy oraz poprzez umieszczenie tej informacji na stronie internetowej gminy. Informacja o nieprzyznaniu dotacji powinna zawierać uzasadnienie.
§ 7.1. Warunkiem udzielenia przez Gminę Augustów dotacji w celu dofinansowania robót określonych w § 1 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
2. Umowa powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania,
2) wysokość dotacji i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
4) tryb kontroli wykonywania zadań,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach normujących finanse publiczne.
3. Uruchomienie dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
§ 8.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Wójt Gminy w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.
2. Kontrolowana spółka wodna w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 1 zawiadamia Wójta Gminy o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.
§ 9.1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy następuje na podstawie:
1) protokołów odbioru,
2) rozliczenia i sprawozdania,
3) faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty.
2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy przez spółki wodne winno nastąpić w terminie 30 dni od ich zakończenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10. Do dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie, pobranych w nadmiernej wysokości oraz dotacji niewykorzystanych do końca roku budżetowego stosuje się zasady określone w art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Traci moc uchwała Nr V/38/11 Rady Gminy Augustów z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-09-26

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-09-26

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-09-26