Uchwała Nr VII/46/2015

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie  wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 – 2019

 

            Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)   oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Gminy postanawia:

 

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2015 – 2019  wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć  realizowanych w latach  2015 – 2018 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                     

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2015-07-22

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2015-07-22

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2015-07-22