UCHWAŁA NR II/7/2014

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 8 grudnia 2014 roku

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 36 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1202) w powiązaniu z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1050) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wójtowi Gminy Augustów przyznaje się następujące wynagrodzenie:

- wynagrodzenie zasadnicze - 5500 zł.

- dodatek funkcyjny – 1800 zł.

- dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2190 zł.

§ 2. Wójtowi Gminy przysługują inne składniki wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z w/w Rozporządzeniem Rady Ministrów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Augustów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Szczęsna

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2014-12-15

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2014-12-15

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2014-12-15