UCHWAŁA NR XXV/203/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 176 pkt 1, art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 1292 i poz. 2217; z 2018 r. poz. 107) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2018-03-29

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2018-03-29

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2018-03-29