Uchwała Nr XI/86/2016
Rady Gminy Augustów

z dnia 11 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.


§3.1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do uchwały.

§4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Kowalewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2016-03-30

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-03-30

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2016-03-30