UCHWAŁA NR XXII/165/2017

 RADY GMINY  AUGUSTÓW

  z dnia 12 października 2017 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz  art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 , poz. 60) po zaopiniowaniu projektu na podstawie art. 19 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1881) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XVIII/158/09 Rady Gminy Augustów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Augustów wprowadza się następującą zmianę:

§1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dla niżej wymienionych nauczycieli, nieujętych  w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustala się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

 

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Nauczyciel - pedagog szkolny

                      20

2.

Nauczyciel – psycholog szkolny

                      20

3.

Nauczyciel - logopeda

                      20

4.

Nauczyciel wspomagający

                      20

5.

Doradca zawodowy

                      20

 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Zdzisław Chmielewski


UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 42 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organ prowadzący określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Dotychczas uchwałą Nr XVIII z dnia 26 czerwca 2009 r. Rada Gminy Augustów ustaliła obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli- logopedy, psychologa i pedagoga.

Biorąc pod uwagę zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca   2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703)  należy określić obowiązkowy wymiar godzin dla doradcy zawodowego.

 Wprawdzie w art. 42 ust 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  nie jest wymieniony „nauczyciel wspomagający”  i może budzić to wątpliwości czy organ prowadzący może określić obowiązkowy wymiar godzin tzw. „nauczyciela wspomagającego” . Jednak wątpliwości te zostały rozwiane w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2013 r., IOSK1300/13, LEX nr 1402778  w związku  z tym iż takich nauczycieli zatrudniają szkoły prowadzone przez Gminę Augustów, Rada Gminy Augustów określiła obowiązkowy wymiar godzin dla nauczyciela wspomagającego i doradcy zawodowego podejmując powyższą uchwałę.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2017-10-19

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2017-10-19

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2017-10-19