XIV-105-2016

UCHWAŁA NR XIV/105/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 września 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu.

Na podstawie art. 10 a – 10 d i art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418 i poz. 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010) oraz art. 53 – 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/69/95 Rady Gminy w Augustowie z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu dokonuje się następujących zmian:
1) Dotychczasowa podstawa prawna otrzymuje brzmienie niniejszej uchwały;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów jest jednostką organizacyjną Gminy Augustów zapewniającą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną następujących jednostek budżetowych zwanych jednostkami obsługiwanymi:
1) Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach,
2) Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich,
3) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce,
4) Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy,
5) Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie,
6) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach,
7) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie,
8) Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce.
2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji dyrektorów jednostek do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i
zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.”
3) Wyrażenie „Zarząd Gminy” zastępuje się słowami: „Wójt Gminy”.

§ 2. Zmienia się treść załącznika do uchwały nr XIII/69/95 Rady Gminy w Augustowie z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu, który dotyczy Statutu Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów, na treść jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/91/04 Rady Gminy Augustów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XIII/69/95 Rady Gminy w Augustowie z dnia 22 grudnia 1995 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-10-11

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2016-10-11