XV-111-2016

UCHWAŁA NR XV/111/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 395) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów

§ 3.
Uchwała wraz z załącznikiem Nr 1 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2016-11-08