UCHWAŁA NR V/36/2015

RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Augustów środków funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Augustów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Szczęsna

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2015-03-06

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2015-03-06

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2015-03-06