XIII-100-2016

UCHWAŁA NR XIII/100/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXIV/206/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów, Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów, zwane dalej „Studium”.
2. Studium obejmuje obszar gminy Augustów w jej granicach administracyjnych.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) Załącznik nr 1A – Uwarunkowania i synteza – część tekstowa;
2) Załącznik nr 2A – Uwarunkowania i synteza – część graficzna;
3) Załącznik nr 1B – Kierunki i polityka przestrzenna gminy – część tekstowa;
4) Załącznik nr 2B – Kierunki i polityka przestrzenna gminy – część graficzna;
5) Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Gminy Augustów o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/87/2000 Rady Gminy w Augustowie z dnia 22 lutego 2000 roku w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2016-08-25

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-08-25

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2016-07-28