UCHWAŁA NR XVIII/132/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:
1.plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów, a także określa się granice obwodów publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Augustów, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2.plan sieci oraz granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych przez Gminę Augustów na okres od 1  września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3.plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Augustów, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się warunki włączenia dotychczasowego gimnazjum do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Augustów.
2. Z dniem 1 września 2017 r. włącza się Gimnazjum im. króla Zygmunta II Augusta z siedzibą w Janówce Nr 48 A do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej z siedzibą w Janówce Nr 44 na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
2) Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.
3) Publiczne Gimnazjum im. króla Zygmunta II Augusta w Janówce zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2017-04-04

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2017-08-29

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2017-04-04