Uchwała Nr XXIII/191/2017
Rady Gminy Augustów
z dnia 18 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu w wysokości 31.357.777 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 27.268.196 zł,
- majątkowe w wysokości 4.089.581zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2
Wydatki budżetu w wysokości 34.666.056 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 25.288.819 zł,
- majątkowe w wysokości 9.377.237 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 177.270 zł,
2) celową w wysokości - 72.730 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6
Deficyt budżetu w wysokości 3.308.279 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.308.279 zł.

§ 7
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.046.446 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 738.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.308.279 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
– w kwocie 1.462.664 zł;
3) spłaty rat kredytów w wysokości 154.385 zł.

§ 9
1. Ustala się dochody w kwocie 58.284 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.284 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 18.000zł w rozdziale 90095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 765.262zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 765.262zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10
Wyodrębnia się w budżecie kwotę 542.978,03zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :
1. sołectwa Białobrzegi kwotę 20.995,14 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 14.443,74 zł
3. sołectwa Bór kwotę 10.880,69zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.267,70zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 10.459,26zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 11.187,19zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 11.876,81zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 10.612,51zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 12.643,06zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 17.738,59 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 25.592,62 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 19.845,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 21.186,70 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 11.900,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 13.600,87 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 10.612,51zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 18.160,03zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 20.880,20 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 14.980,11zl
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 15.018,42zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 16.321,04zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 9.884,57zł
23. sołectwa Promiski kwotę 11.340,44zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 13.600,87zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 19.309,40zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 21.301,64zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 16.658,85zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 10.804,00 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 10.191,07 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 21.378,26zł
31. sołectwa Turówka kwotę 12.106,69 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 10.880,69 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 10.535,88 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 20.113,96 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 19.462,65 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 16.206,10 zł.

§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 12
Upoważnia się Wójta do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2018 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Zalewska

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-01-04

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-01-03