UCHWAŁA NR XXIII/181/2017
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 tj.) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane z dołu co trzy miesiące w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:
1) do końca marca danego roku – opłata za styczeń, luty, marzec;
2) do końca czerwca danego roku – opłata za kwiecień, maj, czerwiec;
3) do końca września danego roku – opłata za lipiec, sierpień, wrzesień;
4) do końca grudnia danego roku – opłata za październik, listopad, grudzień.

§ 2.
Ryczałtową opłatę roczną dotyczącą nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do końca października danego roku, za dany rok.

§ 3
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Augustów.

§ 4
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
2. Traci moc uchwała NR XII/91/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-01-03