XII-90-2016

UCHWAŁA NR XII/90/2016
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 2 czerwca 2016 r.

 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Augustów.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w pkt 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w formie papierowej lub w postaci elektronicznej w Urzędzie Gminy Augustów.

§ 3

1. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Augustów w terminie 14 dni od zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych dotyczących podstawy ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację składa się w Urzędzie Gminy Augustów w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w następujący sposób:

1) Właściciel nieruchomości może złożyć Wójtowi Gminy Augustów deklaracje w formie

elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,

2) Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r, poz.

262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r, poz. 1114),

3) Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi

odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem,

4) Format elektroniczny wzoru deklaracji określony jest w formacie danych XML,

5) Układ informacji i powiązań miedzy danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik Nr 2 do uchwały,

6) Dokument XML, o którym mowa w pkt. 4 zgodny jest ze schematami publikowanymi w

repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na

podstawie art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4

Deklaracje, o których mowa w Uchwale Nr XXII/185/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2013 r. złożone do Urzędu Gminy przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 6

1. Traci moc uchwała Nr XXII/185/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Szczęsna

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2016-06-16