Uchwała Nr III/18/2014

Rady Gminy Augustów

z dnia 29 grudnia 2014

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, po. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 20.872.308 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.803.686zł,

- majątkowe w wysokości 2.068.622zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 18.724.141 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.218.303zł,

- majątkowe w wysokości 1.505.838zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 160.388 zł,

2) celową w wysokości - 39.612 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4

1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.148.167 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.148.167zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 53.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.201.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 23.481zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 480.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 500.000zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 400.519,83zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.037,39 zł;

2. sołectwa Biernatki kwotę 10.922,76zł

3. sołectwa Bór kwotę 8.235,42zł

4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.715,29zł

5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.946,46zł

6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.495,48zł

7. sołectwa Gliniski kwotę 8.900,03zł

8. sołectwa Grabowo kwotę 7.975,35zł

9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.680,23zł

10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.234,46zł

11. sołectwa Janówka kwotę 19.273,77zł

12. sołectwo Jeziorki kwotę 14.997,13zł

13. sołectwo Kolnica kwotę 6.000,00 zł

14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.362,37zł

15. sołectwa Mazurki kwotę 10.026,98zł

16. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.946,46zł

17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.350,04zł

18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.575,05zł

19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.009,45zl

20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.385,10zł

21. sołectwa Ponizie kwotę 12.251,99zł

22. sołectwa Posielanie kwotę 7.599,70zł

23. sołectwa Promiski kwotę 8.582,17zł

24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.229,25zł

25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.765,96zł

26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 16.788,69zł

27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.425,37zł

28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.206,52zł

29. sołectwa Świderek kwotę 7.541,91zł

30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.557,52zł

31. sołectwa Turówka kwotę 9.304,58zł

32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.033,14 zł

33. sołectwa Uścianki kwotę 8.119,83 zł

34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 14.997,13zł

35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.708,17zł

36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.338,68zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie1.000.000 zł,

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 53.000,00 zł,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Chmielewski

 

Wykaz aktów prawnych nowelizujących budżet na 2015 rok

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2015-01-14

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2015-02-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2015-01-14