Uchwały Rady Gminy VIII kadencji (lata 2018-2023)

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY AUGUSTÓW

VIII KADENCJA

LATA 2018 - 2023

LP. NR UCHWAŁY DATA PODJĘCIA W SPRAWIE
1 I/1/2018 22 listopada 2018 roku wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Augustów
2. I/2/2018 22 listopada 2018 roku wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Augustów
3. I/3/2018 22 listopada 2018 roku ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
4. I/4/2018 22 listopada 2018 roku ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy
5. I/5/2018 22 listopada 2018 roku ustalenia zakresu działania, składu liczbowego i osobowego stałej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy
6. I/6/2018 22 listopada 2018 roku ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy
7. II/7/2018 29 listopada 2018 roku powołania doraźnej Komisji Statutowej
8. II/8/2018 29 listopada 2018 roku wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów
9. II/9/2018 29 listopada 2018 roku zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018
10. II/10/2018 29 listopada 2018 roku wyboru przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
11. III/11/2018 20 grudnia 2018 roku ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania
12. III/12/2018 20 grudnia 2018 roku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
13. III/13/2018 20 grudnia 2018 roku zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie
Gminy Augustów
14. III/14/2018 20 grudnia 2018 roku przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok
15. III/15/2018 20 grudnia 2018 roku uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok
16. III/16/2018 20 grudnia 2018 roku określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
17. III/17/2018 20 grudnia 2018 roku podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
18. III/18/2018 20 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021
19. III/19/2018 20 grudnia 2018 roku Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
20. III/20/2018 20 grudnia 2018 roku zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2018
21. III/21/2018 20 grudnia 2018 roku wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2018 – 2027
22. III/22/2018 20 grudnia 2018 roku

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027

UCHWAŁA Nr V-00312-6/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku składu orzekającego RIO w Białymstoku opiniująca pozytywnie:
- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2019 rok.
23. III/23/2018 20 grudnia 2018 roku

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2019

UCHWAŁA Nr V-00312-6/2019 z dnia 08 stycznia 2019 roku składu orzekającego RIO w Białymstoku opiniująca pozytywnie:
- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2019 rok.
24. IV/24/2019 01 lutego 2019

zmiany uchwały Nr XXII/168/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów

25. IV/25/2019 01 lutego 2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów
26. IV/26/2019 01 lutego 2019 powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Augustowie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Augustów umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
27. IV/27/2019 01 lutego 2019 zmiany uchwały nr III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia
wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady,
przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich
wypłacania
28. IV/28/2019 01 lutego 2019 zmiany uchwały Nr III/19/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
29. IV/29/2019 01 lutego 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019
30. IV/30/2019 01 lutego 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027
31. V/31/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Białobrzegi
32. V/32/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Biernatki
33. V/33/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Bór
34. V/34/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Chomontowo
35. V/35/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Czarnucha
36. V/36/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Gabowe Grądy
37. V/37/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Gliniski
38. V/38/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Grabowo Kolonie
39. V/39/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Grabowo
40. V/40/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Jabłońskie
41. V/41/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Janówka
42. V/42/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Jeziorki
43. V/43/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa Kolnica BSD
44. V/44/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Kolnica
45. V/45/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Komaszówka
46. V/46/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Mazurki
47. V/47/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Mikołajówek
48. V/48/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta Pierwsza
49. V/49/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta Druga
50. V/50/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Netta Folwark
51. V/51/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Osowy Grąd
52. V/52/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Ponizie
53. V/53/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Posielanie
54. V/54/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Promiski
55. V/55/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Pruska Mała
56. V/56/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Pruska Wielka
57. V/57/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rutki Nowe
58. V/58/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rutki Stare
59. V/59/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rzepiski
60. V/60/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Świderek
61. V/61/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Topiłówka
62. V/62/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Turówka
63. V/63/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Uścianki
64. V/64/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Żarnowo Pierwsze
65. V/65/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Żarnowo Drugie
66. V/66/2019 29 marca 2019 uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Żarnowo Trzecie
67. V/67/2019 29 marca 2019 Statutu Gminy Augustów
68. V/68/2019 29 marca 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół
Gminy Augustów i nadania Statutu
69. V/69/2019 29 marca 2019 poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad
wynagradzania za inkaso na terenie sołectw
70. V/70/2019 29 marca 2019 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Augustów w 2019 roku
71. V/71/2019 29 marca 2019 ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów
72. V/72/2019 29 marca 2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów
73. V/73/2019 29 marca 2019 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów
74. V/74/2019 29 marca 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019
75. V/75/2019 29 marca 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019– 2027
76. V/76/2019 29 marca 2019 zmiany uchwały nr XXIX/232/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Augustów pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
77. VI/77/2019 28 maja 2019 udzielenia Wójtowi Gminy Augustów wotum zaufania
78. VI/78/2019 28 maja 2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
79. VI/79/2019 28 maja 2019 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
80. VI/80/2019 28 maja 2019 nadania Statutu Gminy Augustów
81. VI/81/2019 28 maja 2019 ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich  rzecz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Augustów
82. VI/82/2019 28 maja 2019 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Augustów oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego
83. VI/83/2019 28 maja 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019.
84. VI/84/2019 28 maja 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027
85. VI/85/2019 28 maja 2019 przekazania odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Wojewodę Podlaskiego w Białymstoku na uchwałę Nr IV/25/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów
86. VII/86/2019 26 czerwca 2019 powołania Zespołu do spraw wyboru ławników
87. VII/87/2019 26 czerwca 2019 wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
88. VII/88/2019 26 czerwca 2019 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów
89. VII/89/2019 26 czerwca 2019 zmiany uchwały Nr XXIII/176/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Łąki wsi Kamień” w gminie Augustów
90. VII/90/2019 26 czerwca 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019
91. VIII/91/2019 28 sierpnia 2019 przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy Augustów
92. VIII/92/2019 28 sierpnia 2019 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Augustów
93. VIII/93/2019 28 sierpnia 2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Augustów
94. VIII/94/2019 28 sierpnia 2019 wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie
95. VIII/95/2019 28 sierpnia 2019 zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2014 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów
96. VIII/96/2019 28 sierpnia 2019 wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
97. VIII/97/2019 28 sierpnia 2019 zmieniająca uchwałę nr V/68/2019 Rady Gminy Augustów zmieniającą uchwałę
w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i
nadania Statutu
98. VIII/98/2019 28 sierpnia 2019 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Augustów
99. VIII/99/2019 28 sierpnia 2019 wyboru przedstawiciela Gminy Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
100. VIII/100/2019 28 sierpnia 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019
101. VIII/101/2019 28 sierpnia 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027
102. IX/102/2019 07 października 2019 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym
103. IX/103/2019 07 października 2019 rozpatrzenia petycji w interesie publicznym kancelarii Casus Noster z siedzibą w Lublinie
104. IX/104/2019 07 października 2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019
105. IX/105/2019 07 października 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027
106. X/106/2019 29 października 2019 stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
107. X/107/2019 29 października 2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
108. X/108/2019 29 października 2019 rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Promiski
dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 r
109. XI/109/2019 29 listopada 2019 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
110. XI/110/2019 29 listopada 2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty
111. XI/111/2019 29 listopada 2019 Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
112. XI/112/2019 29 listopada 2019 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
113. XI/113/2019 29 listopada 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019
114. XI/114/2019 29 listopada 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027
115. XII/115/2019 20 grudnia 2019 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Augustów, w roku szkolnym 2019/2020
116. XII/116/2019 20 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę nr I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia
zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy
117. XII/117/2019 20 grudnia 2019 zmiany Uchwały Nr IX/102/2019 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym
118. XII/118/2019 20 grudnia 2019 przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok
119. XII/119/2019 20 grudnia 2019 uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
120. XII/120/2019 20 grudnia 2019 zmieniająca uchwałę nr III/18/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021
121. XII/121/2019 20 grudnia 2019 zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2019
122. XII/122/2019 20 grudnia 2019 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2019 – 2027
123. XII/123/2019 20 grudnia 2019

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 – 2027

UCHWAŁA Nr 11-00312-26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu Gminy Augustów.
124. XII/124/2019 20 grudnia 2019

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2020

UCHWAŁA Nr 11-00312-26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu Gminy Augustów.
125. XIII/125/2020 05 lutego 2020

powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

126. XIII/126/2020 05 lutego 2020

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Augustów w 2020 roku

127. XIII/127/2020 05 lutego 2020

zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

128. XIII/128/2020 05 lutego 2020

zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2020

129. XIII/129/2020 05 lutego 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 – 2027

130. XIV/130/2020 10 marca 2020

zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021

131. XIV/131/2020 10 marca 2020

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Augustów

132. XIV/132/2020 10 marca 2020

zmiany uchwały Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

133. XIV/133/2020 10 marca 2020

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Augustowie na uchwałę Nr XI/110/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.

134. XIV/134/2020 10 marca 2020

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

135. XIV/135/2020 10 marca 2020

przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości

136. XIV/136/2020 10 marca 2020

przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Augustów

137. XIV/137/2020 10 marca 2020

przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Augustów

138. XIV/138/2020 10 marca 2020

przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Augustów

139. XIV/139/2020 10 marca 2020

zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2020

140. XIV/140/2020 10 marca 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2020 – 2027

141. XIV/141/2020 10 marca 2020

zmieniająca uchwałę Nr X/86/08 Rady Gminy Augustów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

142. XIV/142/2020 10 marca 2020

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Augustowie na uchwałę Nr X/86/08 Rady Gminy Augustów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz udzielenie odpowiedzi na skargę

143. XV/143/2020 27 maja  2020

zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków lokalnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

144. XV/144/2020 27 maja  2020

zmieniająca uchwałę Nr X/86/08 Rady Gminy Augustów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

145. XV/145/2020 27 maja  2020 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Augustów
146. XV/146/2020 27 maja  2020 niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Augustów i jej jednostkom organizacyjnym
147. XV/153/2020 27  maja 2020

zmieniająca uchwałę nr XIII/69/95  Rady Gminy w Augustowie z dnia 22 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu.

148. XVI/159/2020 30 czerwca 2020

zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2020

149. XVI/160/2020 30 czerwca 2020

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2020-2027

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-07-03

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2018-10-05