Gminnymi osobami prawnymi są poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznaja wprost status oraz inne osoby prawne, które moga być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:

- na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorzadzie terytorialnym - formalną podstawę nabycia mienia stanowią decyzje komunalne

- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy

- przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową

- w wyniku własnej działalności gospodarczej

- przez inne czynności prawne

- w innych przypadkach okreslonych odrebnymi przepisami.

Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt. Wójt może udzielić upowaznienia do działania w tym zakresie zastępcy wójta samodzielnie lub wraz z inną osobą również upowaznioną przez wójta. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.

Gminny zasób nieruchomości

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji wójta, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady gminy.

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr OR.0050.268.2014
Wójta Gminy Augustów z dnia 17.03.2014r.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

 

Lp.

Położenie

rodzaj mienia

nr działki

pow. /mkw/

wartość mienia /zł

sposób zagospodarowania

dochody za 2013r /zł/

rozdział

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Białobrzegi

działka zabudowana

73/2

945

18.000 wartość księgowa

wieczyste użytkowanie Parafia Rzymsko-Kat.

54

 

2

Kolnica

działka zabudowana

458

1100

18.700 wartość księgowa

wieczyste użytkowanie Michniewicz

561

 

3

Kolnica

działka zabudowana

298/1

800

13.600 wartość księgowa

wieczyste użytkowanie Maciejewski

136

 

4

Żarnowo I

działki zabudowane

637,640,641

39.100

586.500wartość księgowa

wiecz.użyt.Zarząd Dróg A-stów

17.595

 

 

 

 

 

 

 

          Razem wiecz. użytkowanie

18.346

70005

5

Kolnica BSD

dz.zabud.z lokalem

lokal użytkowy

3/13,3/33

2761

udział 3250/27243

112,1

23.100

najem

3956,39

 

6

Żarnowo II

dz.zabud. /bacutil/

budynek i urządzenia

17

9.300

9.300

18.519

najem

7193,76

 

7

Janówka

dz.zab.-ośrodek zdrowia

budynek i wyposażenie

100/4

1.059

2.118

68.708

Najem                            /Medikor/

1438,43

 

8

Białobrzegi

działki rolne

5,148

24.400

231

dzierżawa

                                 140,61

 

9

Jabłońskie

działki rolne

5,218

7.600

425

dzierżawa

 70,31

 

10

Janówka

działki rolne

196/2, 196/3, 100/3

26.468

2.194

Dzierżawa   /rolne/

                 /Polkomtel/

827,07

14183,98

 

11

Netta I

działka rolna

14/1

46.500

6.614

dzierżawa

4704,92

 

12

Netta Fol.

działki rolne

86/4,345/1

38.700

3.235

dzierżawa

1438,51

 

13

Pruska Mała

działka rolna

73/2

2.200

198

dzierżawa

48,68

 

14

Gliniski

działka rolna

247

8.500

41

dzierżawa

70,31

 

15

Grabowo

Działka rolna

33

4.800

324

Dzierżawa bez opłata

 

 

16

Żarnowo II

działka rolna

162/4

30.200

4.232

dzierżawa

3136,61

 

17

Białobrzegi

dz.zabu./pompownia/

budynek i urządzenia

73/3

577

3.349

1.335.167

użytkowanie wodociągi A-stów

 

 

18

Białobrzegi

sieć kan.+pompownie

 

 

1.038.496

Użytkowanie wodociągi Augustów

 

 

19

Janówka

dz.zab.ujęcia wody

budynek i urządzenia

200/4,199/6

1.680

2.882

82.612

użytkuje OPTIMA Olecko

 

 

20

Grabowo Kolonie

dz.zab. ujęcie wody

budynek i urządzenia

262/2

1.300

1.950

269.727

użytkuje OPTIMA Olecko

 

 

21

Netta II

dz.zab.ujęcie wody

budynek i urządzenia

6/3

1363

2.044

1.644.514

użytkuje OPTIMA Olecko

39462,22

 

22

Pruska Mała

dz.zab.-ujecie wody

budynek i urządzenia

27/1

6.300

630

1.330.159,31

użytkuje OPTIMA Olecko

 

 

23

Rutki Nowe

dz.zab.-ujęcie wody

budynek i urządzenia

427,67/2

1.800

2.700

850.303,50

użytkuje OPTIMA Olecko

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem najem i dzierżawa

76671,80*

70005

24

Biernatki

dz. rolna

 

148/6

29.600

1.200

Użyczenie bez opłat – klub Olimp

 

 

25

Jabłońskie

dz.zab.-remiza OSP

budynek i samochód

65/2

464

2.111

20.597

potrzeby własne - OSP

 

 

26

Jeziorki

Działki

Budynki i urządzenia

429,338

33.500

3.414

80.440

potrzeby własne - OSP

 

 

27

Kolnica

dz.zab.remiza OSP

budynek i samochód

459

800

1.200

98.950

potrzeby własne- OSP

 

 

28

Pruska Wielka

dz.zab.-remiza OSP

budynek i samochód

152/4

1.100

1.650

62.821

potrzeby własne - OSP

 

 

29

Rutki Nowe

dz.zab.-remiza OSP

budynek i samochód

158

400

600

21.115

potrzeby własne - OSP

 

 

30

Topiłówka

motopompa

 

 

3.950

Potrzeby własne  OSP

 

 

31

Netta II

działka           samochód OSP

106/1

10.300

20.600

8.599

potrzeby własne - OSP

 

 

32

Białobrzegi

dz. /park/

163/3

1.081

73

potrzeby własne

 

 

33

Białobrzegi

dz.droga dojazdowa

73/5

400

27

potrzeby własne

 

 

34

Białobrzegi

dz. drogi dojazdowe

243,244,245

1.800

3.300

Potrzeby własne

 

 

35

Janówka

dz.-poserzenie drogi

200/5

289

496

potrzeby własne

 

 

36

Janówka

dz. pod przepompownie

89/1

54

2250

Potrzeby własne

 

 

37

Janówka

dz. pod przepompownie

105/1

36

2775

Potrzeby własne

 

 

38

Janówka

dz. pod przepompownie

261/1

195

5775

Potrzeby własne

 

 

39

Jabłońskie

dz. pod przepompownie

24/2

36

3160

Potrzeby własne

 

 

40

Jabłońskie

dz. pod przepompownie

11/2

36

1440

Potrzeby własne

 

 

41

Jabłońskie

dz. pod przepompownie

155/3

36

1440

Potrzeby własne

 

 

42

Jabłońskie

dz. pod przepompownie

102/1

36

2260

Potrzeby własne

 

 

43

Jabłońskie

dz. pod przepompownie

185/1

36

1760

Potrzeby własne

 

 

44

Topiłówka

dz. pod przepompownie

83/1

36

1780

Potrzeby własne

 

 

45

Topiłówka 

dz. pod przepompownie

109/1

36

2140

Potrzeby własne

 

 

46

Topiłówka

dz. pod przepompownie

2619/1

46

1640

Potrzeby własne

 

 

47

Topiłówka 

dz. pod przepompownie

185/5

68

2080

Potrzeby własne

 

 

48

Kolnica

studnia głębinowa

 

 

1.674

potrzeby własne

 

 

49

Pruska Wielka

dz.+ studnia

104/2

900

5.255

potrzeby własne

 

 

50

Mazurki

dz. pod przepompownie

3/9

56

2300

potrzeby własne

 

 

51

Augustów

dz. pod przepompownie

6/7

36

3240

potrzeby własne

 

 

52

Pruska Wielka

Dz. boisko

132/1

2.245

760

Potrzeby własne - boisko

 

 

53

Augustów

dz.pod usługi

bud.gospodarcze

1970/12

1.785

 

7.140

5.594

potrzeby własne

 

 

54

Augustów

lokal UG +wyposażenie

 

 

233.321

potrzeby własne

 

 

 55

Biernatki

dz.rolna

254

1.400

95

nie zagospodarowana

 

 

 56

Grabowo Kol.

dz.rolna

8

600

41

nie zagospodarowana

 

 

57

Grabowo Kol

dz.rolna

86

400

27

nie zagospodarowana

 

 

58

Grabowo Kol.

dz.rolna

88

2.200

149

nie zagospodarowana

 

 

59

Komaszówka

uż.kopalne i droga

2/5,2/4

16.900

1.141

nie zagospodarowana

 

 

60

Mazurki

las

3j

5.300

99

nie zagospodarowana

 

 

61

Netta I

uż.kopalne

131

9.800

662

nie zagospodarowana

 

 

62

Netta II

dz.rolna

12

600

20

nie zagospodarowana

 

 

63

Promiski

teren zieleni

89

1.000

66

nie zagospodarowana

 

 

64

Pruska Wielka

teren zieleni

167

2.800

189

nie zagospodarowana

 

 

65

Rutki Nowe

uz.kopalne

355

1.600

108

nie zagospodarowana

 

 

66

Rutki Nowe

uż.kopalne

205

600

41

nie zagospodarowana

 

 

67

Świderek

uż.kopalne

14

1.500

101

nie zagospodarowana

 

 

68

Turówka

uż.kopalne

170

10.000

675

nie zagospodarowana

 

 

69

Żarnowo I

dz.pod usługi

582

10.200

15.000

nie zagospodarowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Białobrzegi

dz.zabudowana

budynki i urządzenia

73/6

11.464

516

2.453.478,93

potrzeby szkół

czynsz za mieszka.

11188,52

 

2.

Jabłońskie

dz.zabudowana

budynki i urządzenia

66/2

6.800

368

244.304,73

potrzeby szkół

czynsz za mieszka.

7822,94

 

3

Janówka

dz.zabudowana  SP

budynki urządzenia,

dz.pod gimnazjum

budynki i urządzenia

207                    

 

197,193/2                    

7.300

 

22.806

756

455.149,99

32.640

4.562.029,77

potrzeby szkół

2403,12

 

 

 

 

4

Kolnica

dz.zabudowana

budynki i urządzenia

457

6.300

139

291.011,55

potrzeby szkół

czynsz za mieszka.

13333,05

 

5

Netta I

dz.zabudowana

budynki i urządzenia

14/2

17.900

2.441

266.519,56

potrzeby szkół

 

 

6

Rutki Nowe

dz.zabudowane

budynek i urządzenia

54,159/3

8.900

3.382

1.169.065,48

potrzeby szkół

czynsz za mieszka.

16650,52

 

7.

Żarnowo II

dz.zabudowana

budynki i urządzenia

162/3

 

15.200

2.130

502.559,21

potrzeby szkół

 

 

 

 

 

 

 

 

              Razem

51398,15

80101

1

Żarnowo II

dz.zab.GOK-u

60/4

5.329

7.935

potrzeby GOK-u

 

 

2

Bór

dz.zab.swietlica

24/2

600

900

potrzeby GOK-u

 

 

 

Zmiany w mieniu komunalnym od dnia 15.03.2013

1.Wywłaszczono na rzecz Skarbu Państwa  na potrzeby budowy obwodnicy Augustowa działkę rolną o pow. 1,4641 oraz działki o pow. 1,8912ha będące  pod drogami. Wartość uzyskanego odszkodowania - 602.741,05zł. Dodatkowo utraciliśmy z mocy prawa działkę o pow. 0,0486ha w Gliniskach na cele przebudowy drogi powiatowej Białobrzegi – Gliniski za kwotę 1.964zł.

2. nabycie 9 działek pod przepompownie „Jabłońskie – Topiłówka ”  o ogólnej pow. 0,0366 ha. Koszt nabycia ww. działek 42880,94 zł  tj. pozycja nr : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
*- dodatkowo w 2013 roku uzyskano dochody w kwocie 195,00zł z tytułu usytuowania na działkach gminnych 13 pojemników przeznaczonych na zbiórkę odzieży

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Samel

Data wytworzenia: 2004-12-14

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2005-02-17

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2014-04-30

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2005-02-17