OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW -o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Informacja o posiadanym przez Gminę Augustów budynku do zagospodarowania.


Informacja o zmianach w wydawaniu zaświadczeń o jakości wody.


Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102640B Bargłów- Netta I – Białobrzegi


NOWY NUMER KONTA DLA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW OD 01 GRUDNIA 2019


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej składającej się z: wieży stalowej o wysokości 40,90 m (wysokość całkowita wraz ze sztycą odgromową 41,75 m) na żelbetowym fundamencie, instalacji antenowej, urządzeń technicznych na stalowym ruszcie na poziomie utwardzonego terenu, wewnętrznej linii zasilającej i ogrodzenia na dz. nr ewid. 37/4 w m. Janówka, gm. Augustów.


Informacja dotycząca usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28 listopada 2019 r.  o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.


ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI w sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej oraz ich wykaz na terenie Gminy Augustów. 

 

 INFORMACJA w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2007-12-11

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Data wprowadzenia: 2007-12-11

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2007-12-11