Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Janówka w Gminie Augustów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów tego planu


Obwieszczenie- Wójt Gminy Augustów informuje, że przystąpił do realizacji opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego na działce o nr geod. 462/1, obręb Jeziorki, gm. Augustów.


Starosta Powiatu Augustowskiego podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028" WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Konsultacje będą trwały od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 20 grudnia 2020 roku.


ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI - W sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów przeznaczonych do zamiany


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mazurki i Janówka w Gminie Augustów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2021- 2030, wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla niżej wymienionych obrębów ewidencyjnych, położonych na terenie powiatu augustowskiego


Obwieszczenia Marszałka Województwa Podlaskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERYTORIALNYCH w Gminie Augustów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW -o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Informacja o posiadanym przez Gminę Augustów budynku do zagospodarowania.


Informacja o zmianach w wydawaniu zaświadczeń o jakości wody.


Uroczyste otwarcie drogi gminnej nr 102640B Bargłów- Netta I – Białobrzegi


NOWY NUMER KONTA DLA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW OD 01 GRUDNIA 2019


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej składającej się z: wieży stalowej o wysokości 40,90 m (wysokość całkowita wraz ze sztycą odgromową 41,75 m) na żelbetowym fundamencie, instalacji antenowej, urządzeń technicznych na stalowym ruszcie na poziomie utwardzonego terenu, wewnętrznej linii zasilającej i ogrodzenia na dz. nr ewid. 37/4 w m. Janówka, gm. Augustów.


Informacja dotycząca usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28 listopada 2019 r.  o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Augustów, zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.


ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI w sprawie „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej oraz ich wykaz na terenie Gminy Augustów. 

 

 INFORMACJA w sprawie  realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Klepacki

Data wytworzenia: 2007-12-11

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2007-12-11

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2021-07-01

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2007-12-11