Statut Gminy Augustów

UCHWAŁA NR VI/80/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Statutu Gminy Augustów, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załączonym do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

 

 

Kompletna treść Uchwały w sprawie Statutu Gminy Augustów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2012-04-19

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2004-07-12

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2004-07-12