20201014-Decyzja

Białystok, dnia 15 września 2020 r.

Państwowe                          
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor                                                                                                                                          -Wodociągi i Kanalizacje

Regionalnego Zarządu                                                                                                                       Miejskie Sp. z o.o.
Gospodarki Wodnej                                                                                                                           w Augustowie
w Białymstoku                                                                                                                                  - Wójt Gminy Augustów

BI.RZT.70.11.2020.KO                                                                                                                   -Burmistrz Miasta Augustów

 

DECYZJA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku działając na podstawie art. 24j, 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.); w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2020 r. Wodociągów i Kanalizacji Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie, ul. Filtrowa 2, 16 - 300 Augustów w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: BI.RET.070.488.2018.TR oraz o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Augustów na okres 3 lat:

 1. zatwierdzam ustaloną przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustów, ul. Filtrowa 2, 16 - 300 Augustów, taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Augustów na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
 2. orzekam o skróceniu czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Augustów zatwierdzonej na okres 3 lat w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: BI.RET.070.488.2018.TR, do dnia wejścia w życie niniejszej taryfy.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2020 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku wpłynął wniosek Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o., ul. Filtrowa 2, 16 - 300 Augustów, z dnia 31 marca 2020r. o skrócenie okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: BI.RET.070.488.2018.TR oraz o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Augustów na okres 3 lat.

Analiza złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym wykazała, że został on sporządzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, stąd pismem z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak: BI.RZT.70.11.2020.KO organ regulacyjny wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku z dnia 31 marca 2020r. Odpowiadając na wezwanie, pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. wnioskodawca załączył kopię „Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Augustów Gminie Miasto Augustów realizacji jej zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków".

Pismem z dnia 12 maja 2020 r. znak: BI.RZT.70.11.2020.KO organ zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: BI.RET.070.488.2018.TR oraz o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Augustów na okres 3 lat. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

 • zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 • zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), organ poinformował, iż bieg terminu załatwienia sprawy biegnie od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Analiza złożonego wniosku pod względem merytorycznym wykazała, że został on sporządzony niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Organ regulacyjny pismem z dnia 15 maja 2020 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), poinformował, iż termin rozpatrzenia wniosku - ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID. Jednocześnie poinformował, iż strona może skutecznie doręczać do tut. organu pisma oraz ewentualne dowody w sprawie, jednocześnie zasygnalizował nieprawidłowości w złożonej dokumentacji, które wymagają wyjaśnienia. Ponadto pismem z dnia 28 maja 2020 r. organ zawiadomił, iż w dniu 16 maja 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 875 - dalej jako: „tarcza 3.0"), mocą której przepisy art. 15zzr i art. 15zzs zostały uchylone (art. 46 pkt. 20) tarczy 3.0.). Terminy, regulowane w art. 15zzs i art. 15zzr specustawy COVID-19, biegną dalej po upływie 7 dni od daty wejścia w życie tarczy 3.0. (art. 68 tarczy 3.0), tj. od dnia 24 maja 2020r. Pismem z dnia 8 czerwca 2020 r. wnioskodawca odpowiadając na wezwanie, załączył poprawiony projekt taryfy oraz tabele. Wnioskodawca załączył zestawienie prezentujące liczbę etatów i koszty wynagrodzeń, kopie umów leasingowych oraz alokacje kosztów z wykonania roku obrachunkowego - 2019.

Pismem z dnia 29 czerwca 2020 r. organ wezwał przedsiębiorstwo do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia wzrostu zaplanowanych nakładów na wynagrodzenia, wyjaśnienia przyjętych do kalkulacji wartości kosztów pozycji materiałowych, uzasadnienia zaplanowanych zmian nakładów na pozostałe koszty i koszty pośrednie, wyjaśnienia czy zakup samochodów został zaplanowany w poprzedniej taryfie oraz przedłożenie planu amortyzacji na lata 2018 - 2023. Odpowiadając na wezwanie, pismem z dnia 14 lipca 2020 r. wnioskodawca załączył korektę wniosku taryfowego oraz tabele, wyjaśnił koszty wynagrodzeń, co składa się na wartość pozostałych kosztów. Przedłożył roczne plany amortyzacji na lata 2018 - 2023 oraz rozliczenie kosztów amortyzacji środków trwałych.

Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy, organ regulacyjny pismem z dnia 4 sierpnia 2020r., znak: BI.RZT.70.11.2020.KO działając w trybie art. 10 § 1 kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując zgodnie z art. 79a § 1 kpa o przesłankach zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wskazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. W dniu 13 sierpnia 2020r. oraz 11 września 2020r. do organu regulacyjnego wpłynęło pismo, w którym wnioskodawca udzielił wyjaśnień do zawiadomienia z dnia 4 sierpnia 2020r.,

Przystępując do oceny wniosku złożonego do organu regulacyjnego w dniu 2 kwietnia 2020r. wraz z wyjaśnieniami przekazanymi pismami z dnia 30 kwietnia 2020r., 8 czerwca 2020r., 14 lipca 2020r., 27 lipca 2020r., 13 sierpnia 2020r., oraz 11 września 2020r Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku zauważył co następuje.

Zgodnie z art. 24j ust. 1 u.z.z.w. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem, jednak nie później niż przed rozpoczęciem biegu terminu 120 dni od planowanego dnia wejścia w życie nowej taryfy. W przedmiotowej sprawie, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, iż przedsiębiorstwo udokumentowało zmianę warunków ekonomicznych, w tym wielkość usług oraz opracowało nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Augustów. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy wskazało na wzrost ponoszonych kosztów energii elektrycznej, wynagrodzenia pracowników oraz zakres rzeczowych niezbędnych prac w zakresie utrzymania i eksploatacji. Uzasadniając konieczność skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, przedsiębiorstwo wskazało, iż otrzymywane przychody nie pokrywają koszów eksploatacji i utrzymania dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Organ ma na uwadze, że wnioskodawca w swoich wyjaśnieniach podniósł okoliczności uzasadniające zaproponowanie cen za świadczone usługi we wnioskowanej wysokości.

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, uznał za udokumentowane zmiany warunków ekonomicznych oraz stwierdził zgodność projektu taryfy i uzasadnienia, przedstawionego przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskich Spółka z o.o., w Augustowie, jak również dokonał analizy prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Augustów, weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w roku obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy, pod względem celowości ich ponoszenia i w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przez nieuzasadnionym wzrostem cen (art. 24c ust. 1 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Jednocześnie organ regulacyjny orzekło skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Augustów zatwierdzonej na okres 3 lat w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: BI.RET.070.488.2018.TR. Okres ten zostaje skrócony do dnia, w którym wejdzie w życie taryfa zatwierdzona w niniejszej decyzji.

W związku z powyższym, iż zmiana warunków ekonomicznych oraz wielkości usług, wynika z przedstawionych dokumentów, a wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego nowego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Augustów jest pozytywny, należało zatwierdzić przedmiotową taryfę i skrócić okres obowiązywania poprzedniej.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku (ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § li § 2, art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.).
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).
 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
 5. Za wydanie decyzji Przedsiębiorstwo ponosi opłatę w wysokości 518,16 zł, którą należy uiścić na rachunek bankowy organu regulacyjnego: 06 1130 1017 0020 1510 6720 0042 w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
 6. Stosownie do art. 24 e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 7. Stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

 

 


 

 Załącznik Nr 1

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji                              

Dyrektora Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE
SPÓŁKA Z 0.0. W AUGUSTOWIE

PROJEKT TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Augustów i Gminy Augustów na okres 36 miesięcy.

Taryfa opracowana została na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2017.328) - zwanej dalej Ustawą,
 • Ustawy, z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodnie (Dz. U. 2017. 1566) - zwanej dalej Prawem wodnym,
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - zwanego dalej Rozporządzeniem taryfowym,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek za usługi wodne - zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie jednostkowych stawek.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych oraz kanalizacyjnych świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie.

 1. Rodzaje prowadzonej działalności

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Augustów na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Augustowa nr GKRiOŚ-7035/1/02 z dnia

 1. 2002r. oraz na terenie Gminy Augustów na podstawie Porozumienia międzygminnego z dnia 14.10.2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Augustów Gminie Miasta Augustów realizacji jej zadania własnego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiot działania Spółki - w zakresie objętym Ustawą - stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji Spółki. Spółka prowadzi działalność również w innych zakresach (wykonawstwo instalacji wod-kan, badania i analizy techniczne, projektowanie budowlane i doradztwo). Koszty tych działalności nie obciążają taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 1. Rodzaj i struktura taryfy


Spółka przedkłada taryfę niejednolitą, jednoczłonową dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę. Zawiera ona różne dla poszczególnych grup odbiorców ceny 1 nT dostarczonej wody (bez stawki opłaty abonamentowej).

 • Taryfowe grupy odbiorców

Zgodnie z rozporządzeniem taryfowym przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

wielkość zróżnicowana kosztów świadczenia usług w poszczególnych grupach odbiorców

usług mierzoną kosztami jednostkowymi,

 • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
 • strukturę planowanych taryf,
 • spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzeniem nowych metod alokacji w porównaniu z kosztami ich udrożnienia,
 • stabilność stosowanych metod alokacji kosztów,

Uwzględniając powyższe wyłoniono następujące grupy taryfowe:

 1. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
 • Grupa 1 - Pobierający wodę do spożycia przez ludzi i do celów rolniczych na

potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich.

 • Grupa 2 - Pobierający wodę na cele produkcji i pozostałe, a w szczególności

odbiorcy prowadzący działalność przemysłową, handlową, transportową lub usługową, wykorzystujący wodę do szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, policja, wojsko i inni) oraz pobierający wodę do celów przeciwpożarowych oraz innych niewymienionych w grupie 1.

 1. Dla zbiorowego odprowadzanie ścieków:
 • Grupa 1 - Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe.
 • Grupa 2 - Pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupie 1, w szczególności

prowadzący działalność gospodarczą, odprowadzający ścieki w wyniku realizacji celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak również jednostki strefy budżetowej.

 1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa niejednolita, jednoczłonowa określająca cenę wyrażoną w złotych za lm3 dostarczonej wody.

Przy rozliczeniach za odprowadzane ścieki obowiązuje taryfa jednolita jednoczłonowa określająca cenę wyrażoną w złotych za 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Wysokość cen i stawek opłat netto dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w poszczególnych okresach obowiązyw ania taryfy:__________________________________

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Okres obowiązywania taryfy

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa 1

- cena wody (zł/m3)

3,79

3,80

3,87

 

- stawka opłaty abonamentowej

-

-

-

Grupa 2

- cena wody (zł/m3)

3,98

4,00

4,06

 

- stawka opłaty abonamentowej

-

-

-

 

 

 

 

Wysokość cen i stawek opłat netto dla zbiorowego odprowadzania ścieków w poszczególnych okresach obowiązywania taryfy:__________________________________

Taryfowa

grupa

odbiorców

 

Okres obowiązywania taryfy

Wyszczególnienie

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Grupa 1

- cena odprowadzanych ścieków (zł/m3)

5,62

5,91

6,11

 

- stawka opłaty abonamentowej

-

-

-

Grupa 2

- cena odprowadzanych ścieków

5,62

5,91

6,11

 

(zł/m3)

- stawka opłaty abonamentowej

 

-

 

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 1. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodne z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej taryfy oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków.

W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na

 

ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie, a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki. Spółka obciąża gminę na podstawie cen ustalonych w taryfie za:

 • wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
 • wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
 • wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
 1. Warunki stosowania cen i stawek opłat
 2. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody lub odprowadzanych ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę z każdy m3. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i innych odbiorców.

 1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Jakość wody dostarczanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badania jakości wody wykonywane są okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną. Ponadto Spółka przeprowadza monitoring przeglądowy i kontrolny wydobywanej wody i w tym zakresie analizy wykonuje zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze. Harmonogram prowadzonych przez Spółkę przeglądów jest zatwierdzony i nadzorowany przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Jakość odprowadzanych ścieków badana jest przez zewnętrzne laboratorium badawczym. Spółka prowadzi okresową kontrolę parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków.

           W celu zapewnienia ciągłości dostarczanej wody oraz odprowadzania ścieków całodobowo przyjmuje zgłoszenia o awariach wodociągowo-kanalizacyjnych. W razie przerwy w dostawie wody powyżej 12 godzin zapewniony jest zastępczy punkt poboru wody. Z kolei w przypadku ścieków zaburzenia w ich odbiorze mogą być spowodowane powstawaniem niedrożności lub fizycznym uszkodzeniem sieci kanalizacyjnej. W takich przypadkach Spółka dąży do jak najsprawniejszego usunięcia zatorów bądź awarii, tak, aby od chwili zgłoszenia do momentu udrożnienia/usunięcia awarii czas naprawy nie przekroczył 24 godzin.

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu wody i odprowadzania ścieków.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2020-10-14

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-10-14

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-10-14