Znak sprawy : PGK.6721.3.2019 Augustów, 12 sierpnia 2019 r.


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kolnica, w gminie Augustów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów tego planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Augustów uchwały Nr VII/88/2019 z dnia
26 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów.
W granicach opracowania planu znajduje się teren przyległy do drogi krajowej nr 8 i drogi gminnej Rzepiski - Komaszówka we wsi Kolnica, w gminie Augustów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie URZĘDU GMINY AUGUSTÓW, 16-300 Augustów, ul. Mazurska 1C w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego Obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr ewidencyjny działki i nazwę miejscowości), której dotyczy.
Stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/wym. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach której sporządzona będzie Prognoza  oddziaływania na środowisko projektu planu miejscowego.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/wym. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w siedzibie URZĘDU GMINY AUGUSTÓW, 16-300 Augustów, ul. Mazurska 1C, pokój Nr 30 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy urzędu od godz. 7:00 do 15:00 .
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego Obwieszczenia. Wnioski i uwagi złożone po upływie  wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 40 w/wym. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie: pisemnej na adres Urzędu Gminy, 16-300  Augustów, ul. Mazurska 1C, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 poz. 1662, z 2015 poz. 1893) na adres: gmina-augustow@home.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (nr ewidencyjny działki i nazwę miejscowości), której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Augustów.

Zbigniew Buksiński
Wójt Gminy Augustów

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Ireneusz Kukliński

Data wytworzenia: 2019-08-12

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-08-12

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-08-12