REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY AUGUSTÓW

VI KADENCJA

LATA 2010 - 2014

 

L.P.

Nr uchwały

Data podjęcia

W sprawie

 1.

I/1/10

02 grudnia 2010

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Augustów

2.

I/2/10

02 grudnia 2010

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Augustów

3.

I/3/10

02 grudnia 2010

składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady oraz ustalenia zakresów ich działania

4.

I/4/10

02 grudnia 2010

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Augustów

5.

I/5/10

02 grudnia 2010

ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania

6.

II/6/10

02 grudnia 2010

wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów

7.

III/7/10

30 grudnia 2010

Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi

i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2011

8.

III/8/10

30 grudnia 2010

uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków lokalnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

9.

III/9/10

30 grudnia 2010

zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rutki Nowe

10.

III/10/10

30 grudnia 2010

udostępniania mieszkańcom korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im.Obrońców Westerplatte w Rutkach do celów sportowych i rekreacyjnych

11.

III/11/10

30 grudnia 2010

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

12.

III/12/10

30 grudnia 2010

zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Augustów

13.

III/13/10

30 grudnia 2010

wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Augustów Nr XXVII/238/10 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na  2011 rok

14.

III/14/10

30 grudnia 2010

ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania

15.

III/15/10

30 grudnia 2010

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2011 – 2019

16.

III/16/10

30 grudnia 2010

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2011

17.

III/17/10

30 grudnia 2010

zmian w budżecie Gminy Augustów na rok 2010

18.

IV/18/11

22 lutego 2011

porozumienia z Powiatem Augustowskim w zakresie realizacji wspólnego zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1192B i Nr 1193B wraz z wykonaniem chodnika i przejść dla pieszych w miejscowościach Rutki Nowe i Rutki Stare

19.

IV/19/11

22 lutego 2011

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok

20.

IV/20/11

22 lutego 2011

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok

21.

IV/21/11

22 lutego 2011

zlecenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych kontroli o charakterze doraźnym

22.

IV/22/11

22 lutego 2011

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 r.

23.

IV/23/11

22 lutego 2011

 

uchwalenia preliminarza Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r

24.

IV/24/11

22 lutego 2011

 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku

25.

IV/25/11

22 lutego 2011

 

ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

26.

IV/26/11

22 lutego 2011

zasad i trybu przyznawania sportowcom sportowych nagród finansowych Gminy Augustów

27.

IV/27/11

22 lutego 2011

określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Augustów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

28.

IV/28/11

22 lutego 2011

zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2011

29.

IV/29/11

22 lutego 2011

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na  lata 2011 –  2019

Uchwała nr RIO.V-00312-33/11 z dnia 14 marca 2011 roku opiniująca pozytywnie planowaną kwotę długu wynikającą z uchwały Rady Gminy Augustów nr IV/29/11.

30.

IV/30/11

22 lutego 2011

składu liczbowego i osobowego Komisji Statutowej

 31.

V/31/11

29 kwietnia 2011

przyjęcia do realizacji projektu pn. „Bądź liderem i animatorem w środowisku wiejskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

32.

V/32/11

29 kwietnia 2011

wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/70/99 Rady Gminy Augustów z dnia 29 października 1999 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999 – 2015”

33.

V/33/11

29 kwietnia 2011

wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Augustów

34.

V/34/11

29 kwietnia 2011

nadania imienia i prawa posiadania sztandaru Gimnazjum w Janówce

35.

V/35/11

29 kwietnia 2011

udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku dla Powiatu Augustowskiego

36.

V/36/11

29 kwietnia 2011

zarządzenia wyborów sołtysa wsi Pruska Wielka

37.

V/37/11

29 kwietnia 2011

ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych w budynkach komunalnych Gminy Augustów i za odprowadzanie ścieków do komunalnych oczyszczalni biologicznych Gminy Augustów

38

V/38/11

29 kwietnia 2011

trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie

 Gminy Augustów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

39.

V/39/11

29 kwietnia 2011

wzniesienia pomnika upamiętniającego mieszkańców wsi Janówka zamordowanych w 1941 roku przez Niemców

40.

V/40/11

29 kwietnia 2011

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2011

Uchwała nr RIO.V-00312-45/11 z dnia 17 maja 2011 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu i możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Augustów.

41.

V/41/11

29 kwietnia 2011

przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

42.

VI/42/11

15 czerwca 2011

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu gminy za 2010 rok

43.

VI/43/11

15 czerwca 2011

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

44.

VI/44/11

15 czerwca 2011

 

ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

45.

VI/45/11

15 czerwca 2011

ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Augustów i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym

46.

VI/46/11

15 czerwca 2011

wyrażenia zgody na realizację projektu „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007

47.

VI/47/11

15 czerwca 2011

 

wyrażenia zgody na realizację projektu „Rewitalizacja miejscowości Rutki Stare i Rutki Nowe w Gminie Augustów” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

48.

VI/48/11

15 czerwca 2011

 

wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/70/99 Rady Gminy Augustów z dnia 29 października 1999 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Augustów na lata 1999  – 2015”

49.

VI/49/11

15 czerwca 2011

 

wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Augustów

50.

VI/50/11

15 czerwca 2011

ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”

51.

VI/51/11

15 czerwca 2011

 

wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVII/139/04 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw

52.

VI/52/11

15 czerwca 2011

 

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów w odniesieniu do działek nr ew. 232/1 i 232/2 wraz z przyległym fragmentem drogi wojewódzkiej nr 664 w obrębie wsi Janówka

53.

VI/53/11

15 czerwca 2011

wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/14/10 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania

54.

VI/54/11

15 czerwca 2011

przystąpienia Gminy Augustów do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym

55.

VI/55/11

15 czerwca 2011

 

powierzenia Spółce pod firmą: Biom Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Augustów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

56.

VI/56/11

15 czerwca 2011

przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza

57.

VI/57/11

15 czerwca 2011

ustalenia nagród dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Augustów oraz ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

58.

VI/58/11

15 czerwca 2011

powołania Zespołu do spraw wyboru ławników

59.

VI/59/11

15 czerwca 2011

przedstawicieli do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Biebrza”

60.

VI/60/11

15 czerwca 2011

 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Augustów

61.

VI/61/11

15 czerwca 2011

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2011

62.

VI/62/11

15 czerwca 2011

wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/19/11 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok

63.

VII/63/11

29 sierpnia 2011

wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie

64.

VII/64/11

29 sierpnia 2011

określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Augustów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

65.

VII/65/11

29 sierpnia 2011

zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami ukraińskiego Miasta Rudki oraz Gminy Augustów

66.

VII/66/11

29 sierpnia 2011

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Augustów

67.

VII/67/11

29 sierpnia 2011

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2011

Uchwała Nr RIO-V-00312-57/11 z dnia 12 września 2011 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Białymstoku opiniująca pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu wynikającego z Uchwały Rady Gminy Augustów VII/67/11.

68.

VII/68/11

29 sierpnia 2011

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011 – 2019

69.

VII/69/11

29 sierpnia 2011

przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1187B Jabłońskie – Topiłówka – Mazurki od km 0+000 do km 2+431,30”

70.

VIII/70/11

12 października 2011

zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2011

71.

VIII/71/11

12 października 2011

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011 – 2019

72.

IX/72/11

10 listopada 2011

przyjęcia stanowiska Rady Gminy Augustów dotyczącego budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8

73.

IX/73/11

10 listopada 2011

przedłużenia okresu działalności Punktu Przedszkolnego w Janówce

74.

IX/74/11

10 listopada 2011

przedłużenia okresu działalności Punktu Przedszkolnego w Netcie

75.

IX/75/11

10 listopada 2011

przedłużenia okresu działalności Punktu Przedszkolnego w Żarnowie

76.

IX/76/11

10 listopada 2011

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012

77.

IX/77/11

10 listopada 2011

zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej w roku 2012

78.

IX/78/11

10 listopada 2011

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

79.

IX/79/11

10 listopada 2011

stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

80.

IX/80/11

10 listopada 2011

ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy Augustów

81.

IX/81/11

10 listopada 2011

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Augustów

82.

IX/82/11

10 listopada 2011

zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2011

83.

X/83/11

28 grudnia 2011

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

84.

X/84/11

28 grudnia 2011

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016.

85.

X/85/11

28 grudnia 2011

Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

86.

X/86/11

28 grudnia 2011

wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/67/07 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012 dla Gminy Augustów.

87.

X/87/11

28 grudnia 2011

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów.

88.

X/88/11

28 grudnia 2011

zmiany uchwały Rady Gminy Augustów Nr XXIV/218/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

89.

X/89/11

28 grudnia 2011

zarządzenia wyborów sołtysa wsi Jabłońskie.

90.

X/90/11

28 grudnia 2011

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2022

Uchwała Nr RIO.V-00312-24/2012 opiniująca pozytywnie planowaną kwotę długu wynikającą z Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2022 oraz opiniująca pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z Uchwały Nr X/91/11 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2012.

91.

X/91/11

28 grudnia 2011

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2012.

Uchwała Nr RIO.V-00312-24/2012 opiniująca pozytywnie planowaną kwotę długu wynikającą z Uchwały Nr X/90/11 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2022 oraz opiniująca pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z Uchwały Nr X/91/11 Rady Gminy Augustów w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2012.

92.

X/92/11

28 grudnia 2011

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2011.

93.

XI/93/12

29 marca 2012

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014

94.

XI/94/12

29 marca 2012

powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

95.

XI/95/12

29 marca 2012

zmiany uchwały Nr XIV/116/08 Rady Gminy Augustów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

96.

XI/96/12

29 marca 2012

udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Samorządu Województwa Podlaskiego

97.

XI/97/12

29 marca 2012

udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Powiatu Augustowskiego

98.

XI/98/12

29 marca 2012

zmiany uchwały Nr XVII/139/04 Rady Gminy Augustów z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw

99.

XI/99/12

29 marca 2012

zmiany uchwały Nr XXIV/218/2005 Rady Gminy Augustów z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

100.

XI/100/12

29 marca 2012

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Augustów w 2012 roku

101.

XI/101/12

29 marca 2012

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok

102.

XI/102/12

29 marca 2012

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2012 rok

103.

XI/103/12

29 marca 2012

Statutu Gminy Augustów

104.

XI/104/12

29 marca 2012

wyodrębnienia w budżecie Gminy Augustów środków funduszu sołeckiego w 2013 roku

105.

XI/105/12

29 marca 2012

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Augustów

106.

XI/106/12

29 marca 2012

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012

Uchwała nr RIO.V-00312-44/212 opiniująca pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy Augustów wynikającego z Uchwały Nr XI/106/12 Rady Gminy Augustów.

107.

XI/107/12

29 marca 2012

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2022

108.

XI/108/12

29 marca 2012

przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie do realizacji projektu „Zdobądź nowe umiejętności w Centrum Kultury Gminy Augustów” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

109.

XII/109/2012

12 czerwca 2012

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

110.

XII/110/2012

12 czerwca 2012

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok

111.

XII/111/2012

12 czerwca 2012

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2011 r.

112.

XII/112/2012

12 czerwca 2012

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2022

113.

XII/113/2012

12 czerwca 2012

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012

Uchwała nr RIO.V-00312-58/12 RIO w Białymstoku opiniująca pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu wynikającego z Uchwały nr XII/113/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 roku w sptawie zmian w budżecie gminy Augustów na 2012 rok.

114.

XII/114/2012

12 czerwca 2012

określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Augustów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o wieloletnim charakterze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury

115.

XII/115/2012

12 czerwca 2012

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/180/05 Rady Gminy Augustów z dnia 28 lutego 2005 r.

116.

XII/116/2012

12 czerwca 2012

zmieniająca uchwałę Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

117. XIII/117/2012 28 września 2012

udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Augustowskiego

118. XIII/118/2012 28 września 2012

zmieniająca uchwałę Nr I/3/10 Rady Gminy Augustów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady oraz ustalenia zakresów ich działania

119. XIII/119/2012 28 września 2012

przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Kolnicy w Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kolnicy

120. XIII/120/2012 28 września 2012

zmieniająca uchwałę nr XV/135/08 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Punktu Przedszkolnego w Rutkach

121. XIII/121/2012 28 września 2012

Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

122. XIII/122/2012 28 września 2012

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012

123. XIII/123/2012 28 września 2012

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2022

124. XIII/124/2012 28 września 2012

podziału Gminy Augustów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

125. XIII/125/2012 28 września 2012

zmieniająca uchwałę Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia 2008 r.

126. XIV/126/2012 09 listopada 2012

Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

127. XIV/127/2012 09 listopada 2012

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013.

128. XIV/128/2012 09 listopada 2012

zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej w roku 2013.

129. XIV/129/2012 09 listopada 2012

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

130. XIV/130/2012 09 listopada 2012

stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

131. XIV/131/2012 09 listopada 2012

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012.

132. XIV/132/2012 09 listopada 2012

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2012 – 2019.

133. XIV/133/2012 09 listopada 2012

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Augustów.

134. XIV/134/2012 09 listopada 2012

przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza.

135. XIV/135/2012 09 listopada 2012

podziału Gminy Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  wniosek w sprawie przyjęcia ceny 1 m3 drewna 25 października 2012

wniosek Wójta Gminy Augustów w sprawie przyjęcia ceny 1 m3 drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczania podatku leśnego w roku 2013

136. XV/136/2012 28 grudnia 2012

stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy w sprawie zasad ustalenia lokalizacji budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy

Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca podjęcia uchwały nr XV/136/2012 z naruszeniem prawa.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku stwierdzający nieważność uchwały XV/136/2012 w całości.

137. XV/137/2012 28 grudnia 2012

ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

138. XV/138/2012 28 grudnia 2012

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016 dla Gminy Augustów

139. XV/139/2012 28 grudnia 2012

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała straciła moc zgodnie z Uchwałą NR XXIV/204/2014
140. XV/140/2012 28 grudnia 2012

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019

Uchwała Nr RIO.V-00312-24/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku RIO w Białymstoku opiniująca pozytywnie planowaną kwotę długu wynikającą z Uchwały Nr XV/140/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2013-2019.
141. XV/141/2012 28 grudnia 2012

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2013

142. XV/142/2012 28 grudnia 2012

ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

143. XV/143/2012 28 grudnia 2012

opłaty miejscowej na 2013 rok

144. XV/144/2012 28 grudnia 2012

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Augustów

145. XV/145/2012 28 grudnia 2012

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

146. XV/146/2012 28 grudnia 2012

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

147. XV/147/2012 28 grudnia 2012

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

148. XV/148/2012 28 grudnia 2012

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Augustów

Uchwała straciła moc zgodnie z Uchwałą NR XXIV/210/2014
149. XV/149/2012 28 grudnia 2012

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

150. XV/150/2012 28 grudnia 2012

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2012

151. XV/151/2012 28 grudnia 2012

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2013 rok

152. XV/152/2012 28 grudnia 2012

przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2013 rok

153. XVI/153/2013 30 stycznia 2013

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

154. XVI/154/2013 30 stycznia 2013

zmieniająca Uchwałę Nr XV/145/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

155. XVI/155/2013 30 stycznia 2013

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

156. XVI/156/2013 30 stycznia 2013

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013

157. XVI/157/2013 30 stycznia 2013

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019

158. XVII/158/2013 22 marca 2013

stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy w sprawie zasad ustalenia lokalizacji budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XVII/158/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 22 marca 2013 roku.

159. XVII/159/2013 22 marca 2013

udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Augustowskiego

160. XVII/160/2013 22 marca 2013

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Augustów

161. XVII/161/2013 22 marca 2013

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Augustów w 2013 roku

Uchwała straciła moc zgodnie z Uchwałą NR XXIV/205/2014
162. XVII/162/2013 22 marca 2013

wyodrębnienia w budżecie Gminy Augustów środków funduszu sołeckiego w 2014 roku

163. XVII/163/2013 22 marca 2013

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013

164. XVII/164/2013 22 marca 2013

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019

Uchwała Nr RIO.V-00312-49/2013 opiniująca pozytywnie kwotę długu wynikającą z Uchwały Nr XVII/164/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 22 marca 2013 roku.
165. XVIII/165/2013 21 maja 2013

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 r.

166. XVIII/166/2013 21 maja 2013

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Augustów

167. XVIII/167/2013 21 maja 2013

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013

168. XVIII/168/2013 21 maja 2013

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019

169. XVIII/169/2013 21 maja 2013

aplikowania Gminy Augustów o środki z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”, na realizację przez Gminę Augustów projektu pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Augustów” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy Augustów na lata 2014 r. – 2020 r.

170. XVIII/170/2013 21 maja 2013

odmowy uchylenia uchwały Rady Gminy Augustów w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy w sprawie zasad ustalenia lokalizacji budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy

171. XIX/171/2013 20 czerwca 2013

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

172. XIX/172/2013 20 czerwca 2013

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

173. XIX/173/2013 20 czerwca 2013

przyjęcia stanowiska Rady Gminy Augustów dotyczącego odszkodowań za wywłaszczone grunty pod budowę obwodnicy Augustowa na terenie Gminy Augustów

174. XX/174/2013 24 lipca 2013 opłat za świadczenia wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w punktach i zespołach wychowania przedszkolnego w Gminie Augustów
175. XX/175/2013 24 lipca 2013 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013
176. XX/176/2013 24 lipca 2013 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019
177. XX/177/2013 24 lipca 2013 rozpatrzenia skargi Lecha Milewskiego na działalność Wójta Gminy
178. XXI/178/2013 26 września 2013 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013
179. XXI/179/2013 26 września 2013 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2013 – 2019
180. XXI/180/2013 26 września 2013 opinii wniosku dotyczącego uznania lasu za las ochronny
181. XXII/181/2013 19 listopada 2013 zajęcia stanowiska Rady Gminy Augustów odnośnie wycen nieruchomości zajętych pod budowę obwodnicy Augustowa
182. XXII/182/2013 19 listopada 2013 Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
183. XXII/183/2013 19 listopada 2013 przekazania do prowadzenia zadania publicznego Miastu Augustów dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Augustów z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie.
184. XXII/184/2013 19 listopada 2013

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzające częściową nieważność uchwały XXII/184/2013.

185. XXII/185/2013 19 listopada 2013 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
186. XXII/186/2013 19 listopada 2013 zmiany uchwały nr XVI/153/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
187. XXII/187/2013 19 listopada 2013 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
188. XXII/188/2013 19 listopada 2013

opłaty miejscowej na 2014 rok.

Uchwała Kolegium RIO w Białymstoku stwierdzająca częściową nieważność uchwały XXII/188/2013

189. XXII/189/2013 19 listopada 2013 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
190. XXII/190/2013 19 listopada 2013 stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
191. XXII/191/2013 19 listopada 2013 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2013.
  Wniosek 19 listopada 2013 Wniosek w sprawie przyjęcia ceny 1 m3 drewna ustalonej przez Prezesa GUS do naliczenia podatku leśnego.
192. XXIII/192/2013 19 grudnia 2013 uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów.
193. XXIII/193/2013 19 grudnia 2013

przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzające częściową nieważność Uchwały XXIII/193/2013.

194. XXIII/194/2013 19 grudnia 2013 uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok.
195. XXIII/195/2013 19 grudnia 2013 przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok.
196. XXIII/196/2013 19 grudnia 2013 zmian w budżecie gminy Augustów na rok 2013.
197. XXIII/197/2013 19 grudnia 2013

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Augustów na lata 2014 – 2019

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku opiniująca pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikające z uchwał XXIII/197/2013 i XXIII/198/2013.
198. XXIII/198/2013 19 grudnia 2013

uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2014.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku opiniująca pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wynikające z uchwał XXIII/197/2013 i XXIII/198/2013.
199. XXIII/199/2013 19 grudnia 2013 przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
200. XXIV/200/2014 13 lutego 2014 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
201. XXIV/201/2014 13 lutego 2014 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
202. XXIV/202/2014 13 lutego 2014 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
203. XXIV/203/2014 13 lutego 2014 uchwalenia preliminarza Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
204. XXIV/204/2014 13 lutego 2014 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
205. XXIV/205/2014 13 lutego 2014 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2014 roku
206. XXIV/206/2014 13 lutego 2014 przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów
207. XXIV/207/2014 13 lutego 2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do działek nr ew. 46 i 47/1 wraz z przyległym fragmentem drogi krajowej oraz drogi gminnej we wsi Żarnowo Pierwsze, w gminie Augustów
208. XXIV/208/2014 13 lutego 2014 udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku dla Samorządu Województwa Podlaskiego
209. XXIV/209/2014 13 lutego 2014 wyodrębnienia w budżecie Gminy Augustów środków funduszu sołeckiego w 2015 roku
210. XXIV/210/2014 13 lutego 2014 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców wody z ujęć stanowiących własność Gminy Augustów
211. XXIV/211/2014 13 lutego 2014

zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014

Uchwała Nr RIO.V-00312-39/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku opiniująca pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z Uchwały Nr XXIV/2001/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 13 lutego 2014 roku.
212. XXIV/212/2014 13 lutego 2014 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2014 – 2019
213. XXV/213/2014 10 kwietnia 2014 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014
214. XXV/214/2014 10 kwietnia 2014 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2014 – 2019
215. XXVI/215/2014 17 czerwca 2014 przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania utworzonej na bazie przekształcenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"
216. XXVI/216/2014 17 czerwca 2014 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Augustów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
217. XXVI/217/2014 17 czerwca 2014 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
218. XXVI/218/2014 17 czerwca 2014 przyjęcia stanowiska Rady Gminy Augustów w sprawie zniszczenia dróg publicznych w związku z budową obwodnicy Augustowa na terenie Gminy Augustów
219. XXVI/219/2014 17 czerwca 2014 zaopiniowania projektu podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
220. XXVI/220/2014 17 czerwca 2014 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014.
221. XXVI/221/2014 17 czerwca 2014 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2014-2019
222. XXVI/222/2014 17 czerwca 2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
223. XXVI/223/2014 17 czerwca 2014 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Augustów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok
224. XXVII/224/2014 21 sierpnia 2014 przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Augustów na lata 2014 –2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021
225. XXVII/225/2014 21 sierpnia 2014 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014
226. XXVII/226/2014 21 sierpnia 2014 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2014 – 2019
227. XXVII/227/2014 21 sierpnia 2014 opinii wniosku dotyczącego uznania lasu za las ochronny
228. XXVIII/228/2014 29 września 2014 przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B"
229. XXVIII/229/2014 29 września 2014 przyjęcia przez Miasto Augustów od Gminy Augustów zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
230. XXVIII/230/2014 29 września 2014 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014
231. XXIX/231/2014 05 listopada 2014

zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Augustów.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzające nieważność §2 i §4 Uchwały Nr XXIX/231/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 05 listopada 2014 roku.

232. XXIX/232/2014 05 listopada 2014 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Augustów pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
233. XXIX/233/2014 05 listopada 2014 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”
234. XXIX/234/2014 05 listopada 2014 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”
235. XXIX/235/2014 05 listopada 2014 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”
236. XXIX/236/2014 05 listopada 2014 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”
237. XXIX/237/2014 05 listopada 2014 rozpatrzenia skargi Lecha Milewskiego na działalność Wójta Gminy
238. XXIX/238/2014 05 listopada 2014 zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2014
239. XXIX/239/2014 05 listopada 2014 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2014 – 2019
240. XXIX/240/2014 05 listopada 2014 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
241. XXIX/241/2014 05 listopada 2014 opłaty miejscowej na 2015 rok
241. XXIX/242/2014 05 listopada 2014 stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Augustów

Data wytworzenia: 2016-06-08

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2010-11-30

Data modyfikacji: 2016-06-08

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2010-11-30