20201202

Starosta Powiatu Augustowskiego
w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska, na zasadach
i w trybie określonym w
ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie
, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283)

podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028"

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Konsultacje będą trwały od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 20 grudnia 2020 roku.

Z treścią „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2021- 2024 z perspektywą do roku 2028" oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, można zapoznać się:

  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, w pokoju nr 1, w godzinach pracy Starostwa, po uprzednim uzgodnieniu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie w zakładce „Ogłoszenia" .

Uwagi i wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów;
  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów;
  • bezpośrednio do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów, pokój nr 1.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Starosta Powiatu Augustowskiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ogłoszono dnia 30.11.2020r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2020-12-02

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-12-02

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-12-02