20200206-IK

Augustów, 26 maja 2020 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW


 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko             

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, 471, 782), art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322,471) oraz na podstawie uchwały nr V/73/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 5 czerwca 2020 roku do 3 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Augustów, 16-300 Augustów, ul. Mazurska 1C, pokój 30 w godzinach pracy urzędu od godz. 7 do 15.  

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa Ekonomiczna” w gminie Augustów odbędzie się w Urzędzie Gminy w Augustowie, w sali konferencyjnej (39) w dniu 3 lipca  2020 r. (piątek) o godz. 12.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto  kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Augustów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 roku (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z  Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1893) lub opatrzone  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz.  346, 568, 695).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że w/wym. projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Augustów w formie: pisemnej na adres Urzędu Gminy Augustów, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina-augustow@home.pl. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 roku (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Augustów.     

(-) WÓJT GMINY  AUGUSTÓW

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2020-05-27

Wprowadzający: Janusz Kondracki

Modyfikujący: Janusz Kondracki

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Janusz Kondracki

Data publikacji: 2020-06-02