Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Wykaz rejestrów prowadzonych w Urzędzie Gminy Augustów

1. Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą tajności.

2. Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klauzulą poufne.

3. Dziennik ewidencji dokumentów oznaczonych klazulą zastrzeżone.

4. Ewidencja działalności gospodarczej.

5. Ewidencja osób pełniących służbę w formacjach obrony cywilnej.

6. Ewidencja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7.Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.

8. Ewidencje podatników fizycznych i prawnych.

9. Rejestr przedpoborowych.

10. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych.

11. Rejestr Uchwał Rady Gminy Augustów.

12. Rejestr wyborców.

13. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

14. Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

15. Wykaz poborowych.

16. Zbiór danych byłych mieszkańców.

17. Zbiór danych osobowych stałych mieszkańców .

18. Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 miesięcy.

19.Zbiór danych osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 miesiące.

20. Rejestr urodzeń.

21. Rejestr zgonów.

22. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy.

23. Instrukcja archiwalna.

24. Rejestr wniosków i zapytań radnych.

25. Rejestr skarg i wniosków.

26. Rejestr wydanych zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób, przewozy nieregularne, przewozy regularne.

27.Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

28.Ewidencja zbiorników bezodpływowych.

29.Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków.

30.Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych.

31.Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

32.Rejestr instytucji kultury.

33.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Augustów.

34.Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

35.Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.

36.Rejestr petycji.

37.Rejestr decyzji w sprawie nałożenia świadczeń osobistych.

38.Ewidencja dróg publicznych.

39.Ewidencja mostów.

40.Gminna ewidencja zabytków.

41.Centralny rejestr umów.

42.Rejestr czynności przetwarzania.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2005-01-06

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Data wprowadzenia: 2005-01-06

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2020-03-06

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2005-01-06