Wójt Gminy

mgr inż. Zbigniew Tadeusz Buksiński

tel.: (087) 643 3767Wójt Gminy

urzęduje w godzinach:

poniedziałek - piątek od 0715 do 1500


Terminy przyjęć interesantów:

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 1200- 1530 oraz w każdy wtorek w godzinach 800- 1200. 

Zgodnie z art.26 ustawy o samorządzie gminym, organem wykonawczym gminy wiejskiej jest wójt. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec rady gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, jego funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym nie można łączyć funkcji wójta oraz jego zastępcy z:

- funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,

-członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,

- zatrudnieniem w administracji rządowej,

- mandatem posła lub senatora.

O kierunkach działania wójta stanowi rada gminy. Rada gminy również przyjmuje sprawozdania z działalności wójta oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Do zadań wójta należy w szczególności:

-przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

-określanie sposobu wykonywania uchwał

-gospodarowanie mieniem komunalnym

-wykonywanie budżetu

-zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reperezentuje ją na zewnątrz.

Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Urząd gminy w ramach obowiązków wójta, obsługuje również radę gminy.

Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw urzędu gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Wójtowi przysługuje wyłącznie prawo:

-zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

-emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,

-dokonywania wydatków budżetowych,

-zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,

-dysponowania rezerwami budżetu gminy,

-blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta gminy objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji wójta należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, wójt może upoważnić swojego zastępcę, sekretarza gminy lub innych pracowników urzędu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: UG Augustów

Data wytworzenia: 2016-09-15

Wprowadzający: Grzegorz Samel

Data wprowadzenia: 2003-09-12

Modyfikujący: Grzegorz Samel

Data modyfikacji: 2016-09-15

Opublikował: Grzegorz Samel

Data publikacji: 2003-09-12