UCHWAŁA NR VIII/97/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 sierpnia 2019 roku
zmieniająca uchwałę nr V/68/2019 Rady Gminy Augustów zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów i nadania Statutu.

Na podstawie art. 10 a – 10 d i art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309), art. 10 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1148) oraz art. 12
ust.2 i art. 53 – 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów dokonuje się następujących zmian:
1) W § 3 wykreśla się ustęp 3
2) W § 4 w ustępie 2 wykreśla się wyrazy ,,w szczególności”, oraz wykreśla punkt 27.
3) Wykreśla się § 8.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-09-03