UCHWAŁA NR VIII/94/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Augustowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 60, poz.  125) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania ławnikiem do Sądu Rejonowego w Augustowie została wybrana:
1) KARBOWSKA MAŁGORZATA
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Frąckiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-09-03