Uchwała Nr VII/88/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów.
§ 2. Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego określa załącznik.
§ 3. Plan miejscowy sporządzony będzie w skali 1:1000.
§ 4. Plan miejscowy winien zawierać pełny zakres rozstrzygnięć i ustaleń określonych w art. 15 UST. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr VII/88/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 26.06.2019

Mapka


UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Kolnica, w gminie Augustów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z
2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) Wójt sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z
uzasadnieniem.
Granice obszaru projektu planu określono na załączniku nr 1 do uchwały.
W granicach tego obszaru przeważają tereny rolne, niewielkie obszary leśne oraz droga krajowa Nr 8 i droga gminna.
Na rozbudowę drogi krajowej została wydana przez Wójta Gminy Augustów decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach znak: OSW.6220.2.2016 z dnia 06.07.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie DK
8. Z informacji uzyskanych z GDDKiA rozpoczęto procedury na projektowania drogi.
Obszar projektu planu nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obszarze
objętym projektem nie występują budynki.
Celem sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów
jest stworzenie warunków formalno – prawnych dla:
1) zapewnienia rozwoju obszaru zgodnie z kierunkami określonymi:
-w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego – uchwała XXXVI/330/17 Sejmiku
Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. z 2017 roku, poz. 2777), ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr
XXXIX/356/17 z dnia 28 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. z 2017 roku, poz. 3270),
-zadaniami ochronnymi na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Doliny Biebrzy” – uchwała nr XII/93/15
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku (dz. Urz. z 2015 poz. 2121),
-obwiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Augustów –
uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 czerwca 2016 roku;
2) ustalenie przeznaczenia terenów oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy, z uwzględnieniem ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych,
określonych w ustawach i przepisach odrębnych;
3) wyznaczenie obszaru rozwoju usług turystycznych wraz z niezbędną obsługą komunikacyjną i techniczną;
4) ograniczenie konfliktów przestrzennych;
5) uwzględnienie ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wykorzystania walorów
ekonomicznych przestrzeni;
6) kształtowanie harmonijnego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego;
7) uwzględnienie tendencji rozwojowych gminy, wynikających ze złożonych wniosków przez właścicieli
nieruchomości.
Przewiduje się wypracowanie w planie takich rozwiązań, które będą mieściły się w ramach wyznaczonych przez
Studium przeznaczeń, a ponadto będą uwzględniały istniejący stan zagospodarowania i uwarunkowania środowiskowe
oraz kulturowe i infrastrukturalne, w tym drogowe.
Plan miejscowy winien spełniać wymagania określone w szczególności:
-art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
-rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1587),
-rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie sposobu uwzględnienia w
zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 125 z 2004 r., poz.
1309),
oraz w przepisach odrębnych.
Zakres czynności i prac planistycznych:
-zebranie materiałów wejściowych;
-wykonanie opracowania ekofizjograficznego i innych specjalistycznych;
-wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, syntezy uwarunkowań;
-rozpatrzenie wniosków do planu oraz opracowanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i
prognozą skutków finansowych uchwalenia planu;
-wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (w tym przeprowadzenie publiczne dyskusji nad rozwiązaniami
projektu planu) oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko;
-rozpatrzenie uwag do projektu planu (ewentualne ponowienie procedury planistycznej w niezbędnym zakresie);
-przygotowanie projektu planu do uchwalenia (przygotowanie materiałów stanowiących integralną część uchwały);
-skierowanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy Augustów wraz z pełną informacją o dokumentach
planistycznych.
Problematyka ustaleń i rozwiązań planu wg przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się
obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania; zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
3) zasady kształtowania krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność
zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty
obiektów;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych
przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas
ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego województwa;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy – w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla terenów inwestycji celu
publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o
przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po szczegółowym przeanalizowaniu wskazanego w uchwale intencyjnej obszaru, w szczególności kontekście zapisów
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów stwierdzono,
że zasadnym jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Kolnica, w gminie Augustów w obszarze wskazanym w załączniku do uchwały.
Ustalenia przyszłego planu pozwolą na utrzymanie równowagi sąsiadujących ze sobą funkcji, a także umożliwią
ochronę przestrzeni.
Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(art. 14 ust. 5) Wójt Gminy Augustów przeprowadził analizy dotyczące zasadności
przystąpienia do sporządzenia planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań
planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Augustów
uchwalonego uchwałą Nr XIII/100/2016 Rady Gminy Augustów z dnia 30 czerwca 2016 roku.
Ponadto zgodnie z w/wym. przepisami przygotowane będą odpowiednie materiały geodezyjne oraz ustalony został
niezbędny zakres prac planistycznych. Sporządzenie planu jest celowe i uzasadnione. Właściciele nieruchomości będą
mogli realizować zamierzenia inwestycyjne, a sporządzenie planu umożliwi ich realizacje i przyśpieszy proces
inwestycyjny, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę. W wyniku realizacji planu do budżetu gminy wpłyną dodatkowe
dochody z tytułu podatku oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Przeprowadzone analizy wykazują, że przystąpienie do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów jest celowe i uzasadnione, a przygotowane odpowiednie
materiały i ustalenia umożliwiają wszczęcie organizacyjnych, formalnych i merytorycznych procedur sporządzania
planu, po podjęciu przez Radę Gminy Augustów uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania przedmiotowego
planu.
Uchwała Rady Gminy Augustów w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów może skutkować wydatkami z budżetu Gminy (m.in. z tytułu
budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej), które znajdują pokrycie w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Augustów.
Szczegółowy zakres ponoszonych w przyszłości wydatków zostanie określony w „Prognozie skutków finansowych
uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolnica, w gminie Augustów
sporządzonej zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 11 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
przestrzennego na etapie sporządzenia planu.
Opracowanie to będzie jednym z elementów dokumentacji prac planistycznych sporządzonej zgodnie z § 12 w/wym.
rozporządzenia.

Załączniki do treści

  • VII-88-2019.pdf (PDF, 266,82 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-06-27

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-27

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-27