UCHWAŁA NR VII/86/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników.

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 125, poz. 60) oraz art. 18 § 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw wyboru ławników w następującym składzie:
1. Andrzej Kowalewski
2. Krzysztof Łaniewski
3. Grzegorz Wiszniewski
§ 2. Zadaniem Zespołu będzie przedstawienie Radzie Gminy na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
§ 3. Wyboru ławników dokona Rada Gminy najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
§ 4. Zespół ulega rozwiązaniu po dokonaniu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie i Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-06-27

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-27

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-27