UCHWAŁA NR VI/81/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) po zaopiniowaniu projektu na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w wysokości 24 godziny tygodniowo.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • VI-81-2019.pdf (PDF, 291,55 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-06-04

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-06-04