UCHWAŁA NR V/76/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Augustów pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, ze. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uchyla się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Augustów pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • V-76-2019.pdf (PDF, 284,66 KB)

    Treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Tomaszewski

Data wytworzenia: 2019-04-11

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-04-11

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-04-11