UCHWAŁA NR V/72/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 39 ust. 5 i 5 a, ust 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§1.Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Augustów oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujące od dnia 1 września 2019 r., zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/72/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2019 roku

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Augustów od dnia 1 września 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,

Adresy  innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych            i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa  im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich

Jabłońskie 25

16-300 Augustów

Jabłońskie, Topiłówka

2.

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy

Kolnica 48

16-300 Augustów

Czarnucha, Góry, Kolnica, Kolnica BSD, Komaszówka, Rzepiski,  Ponizie część od Nr 49 wzwyż

3.

Szkoła Podstawowa  im. Sybiraków w Netcie

Netta Pierwsza 14

16-320 Bargłów Kościelny

Netta Druga, Netta Folwark, Netta Pierwsza,  Uścianki

4.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej
 w Janówce

Janówka 48 A, 16-300 Augustów,

dodatkowo prowadzenie zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych odbywać się będzie w  budynku Janówka 44, 16-300 Augustów

Chomontowo, Grabowo, Grabowo Kolonie,  Janówka,  Mazurki, Mikołajówek, Pruska Mała,  Pruska Wielka, Posielanie

5.

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte
w Rutkach

Rutki Nowe 1

16-300 Augustów

Jeziorki, Rutki Nowe, Rutki Stare,

Czerkiesy

6.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Żarnowie

Żarnowo Drugie 1

16-300 Augustów

Biernatki, Turówka, Żarnowo Drugie, Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Trzecie

7.

Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach

Białobrzegi 75

16-300 Augustów

Białobrzegi ,Bór, Gabowe Grądy, Gliniski, Obuchowizna, Osowy Grąd, Ponizie część od Nr 1 do Nr 48, Promiski, Świderek, Twardy Róg

 


Uzasadnienie do uchwały


Konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującej od 1 września 2019 r., jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonując przekształceń szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych tracą moc 31 sierpnia 2019 r. co zostało jednoznacznie potwierdzone w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245). W konsekwencji wyżej wymienionych przepisów samorządy prowadzące zadania gminne, zobowiązane są do ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, z uwzględnieniem zmian w brzmieniu art. 39, które będą obowiązywały od 1 września 2019 r.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

Załączniki do treści

  • V-72-2019.pdf (PDF, 301,23 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Zuzanna Rogucka

Data wytworzenia: 2019-04-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-04-10