UCHWAŁA NR V/71/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 32 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§1.Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieć publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Augustów obowiązującą od dnia 1 września 2019:
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy z siedzibą w Kolnica 48, 16-300 Augustów,
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich z siedzibą w Jabłońskie 25, 16-300 Augustów,
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie z siedzibą w Netta Pierwsza 14, 16-320 Bargłów Kościelny,
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im Obrońców Westerplatte w Rutkach z siedzibą w Rutki Nowe 1, 16-300 Augustów,
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie z siedzibą w Żarnowo Drugie 1, 16-300 Augustów,
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach z siedzibą Białobrzegi 75, 16-300 Augustów,
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce z siedzibą w Janówka 48 A, 16-300 Augustów,
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Janówce z siedzibą Janówka 48 A, 16-300 Augustów,
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kolnicy z siedzibą Kolnica 48, 16-300 Augustów
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Netcie z siedzibą Netta Pierwsza 14, 16- 320 Bargłów Kościelny,
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Żarnowie z siedzibą Żarnowo Drugie1, 16-300 Augustów,
Punkt Przedszkolny „Ośrodek Wychowania Przedszkolnego według metody Marii Montessori” w Rutkach z siedzibą Rutki Nowe 1, 16-300 Augustów
§2.Traci moc uchwała Nr XI/83/04 Rady Gminy Augustów z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 20 lutego 2004 r. Nr 18 poz. 363).
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów
§4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) do kompetencji rady gminy należy ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rada gminy może uzupełnić sieć o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego.
W projekcie uchwały Rady Gminy Augustów proponuje się pozostawienie sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w obecnie funkcjonującym stanie. Sieć została uzupełniona o inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Augustów. Na terenie Gminy Augustów funkcjonują inne formy wychowania przedszkolnego (cztery zespoły wychowania przedszkolnego i jeden punkt przedszkolny) oraz oddziały przedszkolne w siedmiu szkołach podstawowych, tak zorganizowana sieć przedszkolna pozwala objąć opieką przedszkolną wszystkie dzieci oraz zapewnia wszystkim dzieciom możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Ustalenie planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i sieci publicznych innych form wychowania przedszkolnego ma na celu uporządkowanie zapisów z dostosowaniem się do aktualnie obowiązującego prawa oświatowego.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

Załączniki do treści

  • V-71-2019.pdf (PDF, 297,55 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Zuzanna Rogucka

Data wytworzenia: 2019-04-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-04-10