UCHWAŁA NR V/67/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie Statutu Gminy Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Augustów, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Augustów oraz uchwała Nr XXVIII/234/2018 z dnia 9. października 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/2012 Rady Gminy Augustów
z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Augustów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Załącznik do uchwały
Nr V/67/2019 Rady
Gminy Augustów z dnia
29 marca 2019r.

STATUT GMINY AUGUSTÓW

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Gmina Augustów zwana dalej "gminą" jest jednostką samorządu gminnego posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizowania życia publicznego na swoim terenie.
2. Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową realizującą zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 2. 1. Gmina Augustów położona jest w województwie podlaskim, powiecie augustowskim.
2. Obszar gminy wynosi 276 km2. Granice gminy określone są na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do statutu
3. Wzór herbu gminy stanowi załącznik nr 2 do statutu.
4. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Augustów.

§ 3. Statut gminy określa:
1) zakres działania gminy;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia jednostek pomocniczych oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady;
3) organizację organów gminy;
4) gospodarkę finansową oraz zarządzanie mieniem gminnym;
5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich;
6) publikowanie aktów prawa miejscowego;
7) przepisy końcowe.

§ 4. Ilekroć w statucie gminy jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Augustów ;
2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Augustów;
3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Augustów;
4) komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Augustów;
5) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Augustów;
6) statucie - należy przez to rozumieć statut Gminy Augustów.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA GMINY

§ 5. 1. Gmina realizuje zadania własne nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych, zadania przejęte w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.
2. Przekazanie gminie w drodze ustawy nowych zadań własnych, wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych lub subwencji.
3. Zadania zlecone lub przejęte w drodze porozumienia gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową lub jednostkę samorządu terytorialnego.
4. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Tworzenie, likwidacja, reorganizacja jednostek organizacyjnych gminy oraz uchwalenie statutu następuje na mocy uchwały Rady.
5. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6. 1. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
2. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

§ 7. 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym finansowej.

Rozdział 3.
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY (sołectwa)

§ 8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostek pomocniczych gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować;
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.
§ 9. Uchwały, o których mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar;
2) granice;
3) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10. 1. Osoby wchodzące w skład organów sołectwa pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 11. W skład gminy wchodzą jednostki pomocnicze:
1. Sołectwo Białobrzegi
2. Sołectwo Biernatki
3. Sołectwo Bór
4. Sołectwo Chomontowo
5. Sołectwo Czarnucha
6. Sołectwo Gabowe Grądy
7. Sołectwo Gliniski
8. Sołectwo Grabowo Kolonie
9. Sołectwo Grabowo
10. Sołectwo Jabłońskie
11. Sołectwo Janówka
12. Sołectwo Jeziorki
13. Sołectwo Kolnica BSD
14. Sołectwo Kolnica
15. Sołectwo Komaszówka
16. Sołectwo Mazurki
17. Sołectwo Mikołajówek
18. Sołectwo Netta Pierwsza
19. Sołectwo Netta Druga
20. Sołectwo Netta Folwark
21. Sołectwo Osowy Grąd
22. Sołectwo Ponizie
23. Sołectwo Posielanie
24. Sołectwo Promiski
25. Sołectwo Pruska Mała
26. Sołectwo Pruska Wielka
27. Sołectwo Rutki Nowe
28. Sołectwo Rutki Stare
29. Sołectwo Rzepiski
30. Sołectwo Świderek
31. Sołectwo Topiłówka
32. Sołectwo Turówka
33. Sołectwo Uścianki
34. Sołectwo Żarnowo Pierwsze
35. Sołectwo Żarnowo Drugie
36. Sołectwo Żarnowo Trzecie

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Rada Gminy na wniosek zebrania wiejskiego może przekazać jednostce pomocniczej prowadzenie niektórych spraw własnych gminy, części mienia gminnego położonego na terenie działania danej jednostki.
3. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z przydzielonego jej mienia oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie czynności zwykłego zarządu.
4. Obsługę administracyjną i finansową sołectwa zapewnia Wójt przy pomocy urzędu gminy.
§ 13. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA ORGANÓW GMINY

§ 14. 1. Gmina działa poprzez swoje organy.
2. Organami gminy są:
1) Rada Gminy;
2) Wójt Gminy.
3. Organy gminy wykonują swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

§ 15. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wspólnoty samorządowej gminy, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych mających na celu zaspokajanie potrzeb wspólnoty, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 16. 1. Rada składa się z 15 radnych.
2. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

§ 17. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Wójta wykonującego jej uchwały.
2. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 18. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących wybierani są na pierwszej sesji Rady z grona jej członków, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

§ 19. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1) zwołuje sesję Rady;
2) proponuje radzie porządek obrad;
3) przewodniczy obradom;
4) sprawuje policję sesyjną;
5) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad propozycjami uchwał oraz podpisuje uchwały;
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez Radnych ich mandatu;
8) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu gminy w zakresie przygotowania posiedzeń, przygotowania korespondencji wychodzącej i innych czynności związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy.
2. W przypadku przeszkody w wykonywaniu obowiązków, czynności Przewodniczącego wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady.
3. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

Oddział 1.
Sesje Rady

§ 20. 1. Rada na sesjach rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) oświadczenia - zawierające stanowiska w określonej sprawie;
3) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwanie adresatów z zewnątrz do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy, czy zadania;
4) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
5) opinie - zawierające oświadczenie woli oraz oceny;
6) wnioski;
7) listy intencyjne.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 21. 1. Rada odbywa sesje z częstotliwością potrzebną do wykonywania własnych zadań, nie rzadziej niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
5. Na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

§ 22. Rada uchwala plan pracy na każdy rok i może dokonywać w nim zmian i uzupełniać.

§ 23. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

§ 24. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2.Obrady sesji są otwarte i może w nich uczestniczyć w szczególności :
1) Wójt i Zastępca Wójta;
2) Sekretarz;
3) Skarbnik;
4) pracownicy wyznaczeni przez Wójta do referowania określonych spraw i obsługi posiedzenia rady.
5) zaproszeni goście;
6) przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, których sprawy są przedkładane pod obrady sesji;
7) sołtysi
3. Radni swoją obecność na sesji, posiedzeniu komisji potwierdzają podpisem na liście obecności.
4. Niemożność uczestniczenia w obradach organów Rady, radny usprawiedliwia przed Przewodniczącym Rady.

§ 25. Obrady sesji są jawne. Rada może zarządzić tajność obrad w uzasadnionym przypadku, tj. wówczas gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Oddział 2.
Przygotowanie sesji

§ 26. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady ustalając:
1) porządek obrad;
2) czas i miejsce obrad;
3) zapewniając dostarczenie radnym wraz z zawiadomieniami o zwołaniu sesji porządku obrad wraz z projektami uchwał.
2. Przygotowanie materiałów na sesję Rady jak również obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Wójt.
3. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. O terminie sesji zwyczajnej Rady, zawiadamia się pisemnie radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji.
4a. Jeżeli radni nie otrzymali materiałów w odpowiednim czasie, to radny może złożyć wniosek na sesji o odwołanie sesji.
5. W zawiadomieniu o sesji podaje się miejsce, dzień, godzinę, rozpoczęcie oraz proponowany porządek obrad.
6. Wraz z zawiadomieniem radnych dostarcza się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
7. Zawiadomienie o miejscu, terminie oraz problematyce obrad podaje się do wiadomości mieszkańców na 7 dni przed sesją poprzez umieszczenie obwieszczeń na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie gminy.
8. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowego przebiegu sesji Rady zapewnia Wójt. W lokalu, w którym odbywa się sesja wyznacza się miejsce dla Rady oraz dla osób uczestniczących w obradach.

Oddział 3.
Obrady

§ 27. Podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
§ 28. 1. Sesje Rady otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady lub w miarę potrzeb w zastępstwie Wiceprzewodniczący.
2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego słów "otwieram sesję Rady Gminy Augustów".
3. Po otwarciu sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, czy jest zachowane quorum niezbędne do prawomocności podejmowanych uchwał.
4. W przypadku braku quorum, po uzgodnieniu nowego terminu sesji, Przewodniczący zamyka obrady. W przypadku braku quorum w trakcie sesji - Przewodniczący również podejmuje decyzję o zamknięciu obrad. W protokole odnotowuje się przyczyny zamknięcia
obrad oraz nazwiska radnych, którzy bez podania przyczyny opuścili obrady sesji.
5. Porządek obrad sesji obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady gminy;
3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;
4) wolne wnioski.
6. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń mówców, w uzasadnionych przypadkach poza kolejnością.
7. W ciągu sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:
1) stwierdzenia quorum;
2) skreślenia punktu z porządku obrad;
3) przeprowadzenia dyskusji;
4) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;
5) przeliczenia głosów;
6) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach;
7) zgłoszenia autopoprawek do projektu uchwały lub wycofania projektu;
8) odesłania projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez Wójta lub komisje Rady;
9) przerwania, odroczenia lub zamknięcia obrad.
8. Przewodniczący może udzielić głosu osobom spoza Rady, po uprzednim zgłoszeniu się ich przed sesją do zabrania głosu.
9. Wójt może upoważnić inną osobę do złożenia informacji i udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na zgłoszone wnioski. Przewodniczący może czynić radnym oraz innym osobom uczestniczącym w sesji uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień.
10. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad lub uchybia powadze sesji, Przewodniczący może przywołać tę osobę "do porządku", a po 2- krotnym przywołaniu odebrać głos. Okoliczność tę odnotowuje się w protokole sesji.
11. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
12. Jeżeli zaistnieją ku temu powody, Rada może przegłosować przerwanie obrad sesji. Przewodniczący określi termin posiedzenia Rady, na którym obrady będą kontynuowane.
13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę "zamykam sesję Rady Gminy Augustów".

§ 29. 1. Obrady Rady są protokołowane i nagrywane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia;
2) nazwisko Przewodniczącego obrad oraz protokolanta;
3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
5) zatwierdzony porządek obrad;
6) przebieg obrad, opis treści przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków;
7) przebieg głosowania,
8) czas trwania sesji;
9) podpis Przewodniczącego obrad.
3. Do protokołu dołącza się:
1) listę obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości;
2) podjęte uchwały;
3) imienne wykazy z głosowań radnych;
4) nośnik dźwięku i obrazu niepodlegający niszczeniu, na którym utrwalono przebieg sesji;
5) inne materiały będące przedmiotem sesji lub złożone na ręce Przewodniczącego w trakcie obrad.
4. Protokoły z sesji numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniu roku kalendarzowego.
5. Protokół z obrad przechowuje się w urzędzie gminy, gdzie wykłada się go do wglądu w terminie 14 dni od zakończenia sesji.
6. Imienne wykazy głosowań są podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów i BIP. Przewodniczący podczas sesji informuje Radę o zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji.

Oddział 4.
Uchwały

§ 30. 1. Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami.
2. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1) Wójt;
2) radni w liczbie co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady;
3) komisje Rady;
4) kluby radnych;
5) mieszkańcy gminy zgodnie z dyspozycja art. 41 a ust 1-2 ustawy o samorządzie gminnym.
3. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady.
4. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 2 pkt. 2-5 wymagają zaopiniowania przez Wójta Gminy.
5. Przewodniczący Rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i Wójtowi Gminy.
6. Uchwała Rady powinna zawierać przede wszystkim:
1) numer, datę i tytuł;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;
5) termin wejścia w życie uchwały;
6) inne elementy w razie konieczności, np. uzasadnienie.
7. Uchwały numeruje się cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji, cyframi arabskimi numer kolejny uchwały w danej kadencji i oznaczenie roku kalendarzowego.
8. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady w przypadku, gdy przewodniczył obradom.
9. Oryginały uchwał ewidencjonuje w rejestrach i przechowuje wraz z protokołami sesji pracownik urzędu, wykonujący obsługę Rady.
10. Odpisy uchwały przekazuje się do realizacji Wójtowi i właściwym jednostkom w zależności od ich treści.
11. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, a uchwały w sprawie przepisów porządkowych Wójt przekazuje w ciągu 2 dni od daty ich podjęcia.
12. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 11 uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady i zarządzenia Wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
13. Rada informuje mieszkańców o przebiegu i wynikach sesji poprzez zamieszczenie uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Augustów.

Oddział 5.
Tryb głosowania

§ 31. 1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”. Imienny wykaz z głosowania jawnego z  wykorzystaniem urządzenia do liczenia głosów stanowi załącznik do protokołu z sesji.
3a. O wyniku głosowania decydują wskazania elektronicznego systemu głosowania.
3b. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie imienne.
4. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane "za" i "przeciw" oraz "wstrzymujące się", sumuje głosy, porównuje z listą obecności radnych na sesji, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole.
5. Do liczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć osoby spośród radnych.
6. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
7. Głosowanie jest utrwalane za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację imiennego głosowania.

§ 32. 1. W głosowaniu tajnym, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy Augustów, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
3. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z przebiegu głosowania tajnego, podając w ten sposób wynik głosowania.
4. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania tajnego stanowią załącznik do protokołu z sesji.
5. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", głosowanie powtarza się aż do skutku.
6. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach określonych przepisami prawa.

§ 33. 1. W głosowaniu imiennym radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy Augustów, podpisanymi swoim imieniem i nazwiskiem oraz wpisanym swoim głosem. Po odczytaniu przez przewodniczącego komisji nazwiska radnego, podchodzi on do urny i wrzuca kartę ze swoim głosem.
2. Głosowanie imienne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych.
3. Głosowanie imienne odbywa się w sprawach określonych przepisami prawa.
4. W przypadku, gdy w głosowaniu imiennym liczba głosów "za" była równa głosom "przeciw", głosowanie powtarza się aż do skutku.
5. Z każdego imiennego głosowania sporządza się protokół komisji skrutacyjnej, który stanowi integralną część protokołu sesji.

§ 34. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje treść tego wniosku w sposób, aby jego redakcja nie budziła wątpliwości co do intencji wnioskodawcy i ogłasza zebranym proponowaną treść.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i
zarządza wybory.

§ 35. 1. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według kolejności, z tym że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad z własnej inicjatywy bądź na wniosek może zarządzić głosowanie nad grupą poprawek do projektu uchwały, za zgodą projektodawcy oraz wobec braku sprzeciwu choćby jednego radnego, w przypadku gdy wszystkie zgłoszone poprawki nie wykluczają się wzajemnie.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjęcia poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 36. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 37. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że na wniosek lub kandydaturę oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów ("przeciw" i " wstrzymujących się").
2. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych plus jeden głos ważnie oddany.
3. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

Oddział 6.
Komisje Rady

§ 38. 1. Do realizacji zadań Rada powołuje ze swego grona następujące komisje stałe:
1) rewizyjną do kontroli działalności Wójta i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych oraz do opiniowania wykonania budżetu gminy i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium;
2) skarg, wniosków i petycji do rozpatrywania skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli.
3) budżetu, planowania, spraw społecznych i rolnictwa do opiniowania i rozpatrywania spraw dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat lokalnych, rolnictwa, ochrony środowiska, melioracji, spraw budżetu i
finansów oraz majątkowych gminy;
4) oświatową , kultury i spraw społecznych do opiniowania i rozpatrywania spraw w zakresie oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej i spraw socjalnych, nadawania statutu, nazw ulic i placów, pożytku publicznego;
2. Komisje podlegają Radzie Gminy.
3. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez członków komisji.
4. Komisja rady nie może liczyć mniej niż 3 radnych.
5. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół.

§ 39. 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Gminy może powoływać komisje doraźne.
2. Uchwała o powołaniu komisji winna zawierać określenie przedmiotu działania komisji, celu jej powołania, przypuszczalnego czasu zakończenia prac oraz sposobu złożenia sprawozdania z działalności komisji doraźnej.
3. Liczbę członków komisji doraźnej oraz skład osobowy każdorazowo określa Rada Gminy.

§ 40. Komisje Rady rozpatrują lub opiniują sprawy należące przedmiotowo do ich właściwości.

§ 41. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje obradujące wspólnie przyjmują uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków każdej z uczestniczących komisji.

§ 42. 1. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek dzienny przewodniczący komisji. Posiedzenia komisji w miarę potrzeb, a także przy uwzględnieniu planu pracy zwołuje, prowadzi oraz ustala porządek dzienny przewodniczący komisji.
2. W przypadku wspólnego posiedzenia przewodniczący komisji wspólnie ustalają porządek posiedzenia i podpisują zawiadomienie o jego zwołaniu. Muszą również wskazać, który z nich będzie prowadził to posiedzenie, a ustalenie tego faktu musi znaleźć się w
protokole z tego posiedzenia.

§ 43. 1. Przewodniczący stałych komisji przedkładają Radzie roczne plany pracy i co najmniej raz w roku sprawozdanie z działalności komisji.
2. Uchwały, opinie i wnioski komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji.
3. Stanowisko komisji przedstawia na posiedzeniu Rady przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca.
4. Uchwały komisji przekazuje się Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przekazuje je Wójtowi oraz innym zainteresowanym organom.

Oddział 7.
Komisja rewizyjna

§ 44. 1. Komisja rewizyjna kontroluje pracę Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy na podstawie kryteriów legalności, rzetelności, gospodarności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.
3. W skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

§ 45. Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia stanowiące fragment działalności jednostki;
2) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 46. 1. Komisja rewizyjna prowadzi kontrole problemowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może postanowić o przeprowadzeniu kontroli nieobjętej planem o jakim mowa w ust. 1.

§ 47. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, pełne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego i porównuje się ze stanem oczekiwanym.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanego.
4. Czynności kontrolnych w imieniu komisji mogą dokonywać zespoły składające się co najmniej z dwóch członków, na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Przewodniczący Rady Gminy wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności między kontrolujących.
6. Kontrole sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka komisji rewizyjnej.
7. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
8. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego przedmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 7 oraz dowody osobiste.
9. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia na piśmie podmiot kontrolowany oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli o terminie i miejscu kontroli w terminie 7 dni przed planowaną kontrolą.
10. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, a jeżeli podejrzenie dotyczy Wójta – zawiadamia Przewodniczącego Rady.

§ 48. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności kontrolnych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
3. Kontrola odbywa się w siedzibie jednostki kontrolowanej i w godzinach pracy danej jednostki.

§ 49. 1. Kontrolujący sporządzają z kontroli protokół zawierający:
1) określenie kontrolowanego podmiotu;
2) imiona i nazwiska osób kontrolujących;
3) czas, zakres i przebieg kontroli;
4) wyniki czynności kontrolnych;
5) wnioski oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
6) datę i miejsce podpisania protokołu;
7) podpisy kontrolujących i kierownika jednostki kontrolowanej lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie trzech dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia tej przyczyny, na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu może w terminie 7 dni złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące przebiegu kontroli i jej ustaleń.
4. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach i w terminie 3 dni doręcza Przewodniczącemu Rady, przewodniczącemu komisji rewizyjnej i kierownikowi kontrolowanej jednostki.

§ 50. 1. Komisja rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 stycznia każdego roku.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń;
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli problemowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy komisji rewizyjnej, przystąpienie do wykonywania kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 51. 1. Komisja rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 31 maja każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości i czas przeprowadzonych kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyjną;
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po przyjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 52. 1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia komisji mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji rewizyjnej, a także na umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady;
2) nie mniej niż 5 radnych;
3) nie mniej niż 2 członków komisji rewizyjnej.
3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami komisji rewizyjnej;
2) osoby zaangażowane na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

§ 53. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym.

§ 54. Obsługę biurową komisji zapewnia Wójt.

§ 55. 1. Komisja rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.
3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez komisję rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikanie zbędnych kontroli.

Oddział 8
Komisja skarg, wniosków i petycji

§ 56. . Do zadań komisji ds. skarg, wniosków i petycji należy zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym:
1) rozpatrywanie skarg do rozpatrzenia których organem właściwym jest Rada Gminy, składanych przez obywateli dotyczących zadań lub działalności Wójta Gminy Augustów i gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
2) rozpatrywanie wniosków, do rozpatrzenia, których organem właściwym jest Rada Gminy, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony
własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności,
3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady Gminy Augustów.

§ 57 Komisja skarg, wniosków i petycji przedkłada opinię Przewodniczącemu Rady, który wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.

§ 58. W skład komisji ds. skarg, wniosków i petycji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

§ 59. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 stycznia każdego roku.

§ 60. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji składa Radzie - w terminie do dnia 31 maja każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

§ 61. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia komisji mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady;
2) nie mniej niż 5 radnych;
3) nie mniej niż 2 członków komisji skarg i wniosków i petycji
3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych niebędących członkami komisji;
2) osoby zaangażowane na wniosek komisji w charakterze biegłych lub ekspertów.

§ 62. Uchwały komisji skarg, wniosków i petycji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym.

§ 63. Obsługę biurową komisji zapewnia Wójt.

Oddział 9
Zasady i tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

§ 64. Przedmiotem skargi może być w szczególności:
1) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
2) naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
3) przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw

§ 65. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:
1) ulepszenia organizacji,
2) wzmocnienia praworządności,
3) usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
4) ochrony własności,
5) lepszego zaspakajania potrzeb ludności.
§ 66. Przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności:
1) zmiany przepisów prawa,
2) podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

§ 67. Skargi, wnioski i petycje są ewidencjonowane w oddzielnym rejestrze skarg, wniosków i petycji prowadzonym na wyznaczonym stanowisku pracy.

§ 68. 1. Przewodniczący Rady przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w sposób uwidoczniony na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w BIP oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych gminy.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, obywateli przyjmuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 69. 1. Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz po godzinach pracy w każdy czwartek od 15:00 do 16:00.
2. W przypadku nieobecności Wójta, przyjmuje Sekretarz Gminy lub Skarbnik Gminy.

Oddział 10.
Radni

§ 70. Radni są zobowiązani brać udział w pracach Rady i jej komisjach.

§ 71. 1. W sprawach wynikłych w czasie wykonywania mandatu, radny ma prawo zgłaszania wniosków na piśmie do organów gminy.
2. Adresat, do którego skierowany jest wniosek zobowiązany jest udzielić na piśmie odpowiedzi radnemu w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, chyba że ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy konieczne będzie przedłużenie terminu
udzielenia odpowiedzi.

§. 72 Radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminnych spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Oddział 11
Kluby radnych

§ 73. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według zasad określonych w niniejszym Statucie.
2. Przynależność do klubu radnych jest dobrowolna.

§ 74. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Radny może należeć tylko do jednego klubu.
3. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
4.W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu.
5. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący Klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 75. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
5
§ 76. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby mogą uchwalać regulaminy dotyczące ich działalności.
4. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
5. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubu Przewodniczącemu Rady.

§ 77 1. Klubom przysługują uprawnienia uchwałodawcze, wnioskodawcze i opiniodawcze.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji wyłącznie przez swoich przedstawicieli.
3. Na wniosek Przewodniczących Klubów Wójt obowiązany jest zapewnić klubom warunki organizacyjne w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
4. Każdorazową zmianę w składzie osobowym lub władzach klubu oraz informację o rozwiązaniu klubu należy niezwłocznie zgłosić Przewodniczącemu Rady.

Oddział 12
Interpelacje

§ 78. 1. Radny ma prawo zgłaszania zapytań i interpelacji dotyczących wszelkich spraw i problemów związanych z wykonywaniem mandatu.
2. Interpelacja jest to pytanie radnego odnoszące się do ważnych problemów związanych z ustawowymi zadaniami skierowane do Wójta.
3. Zapytanie jest to pytanie radnego dotyczące spraw mniejszej wagi lub spraw jednostkowych skierowane do Wójta.
4.Radnemu przysługuje prawo do składania interpelacji i zapytań na zasadach określonych w ustawie

Oddział 13
Wójt Gminy

§ 79. 1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt.
2. Wybory Wójta reguluje ustawa - Kodeks wyborczy.
3. Odwołanie Wójta regulują odrębne przepisy prawa.

§ 80. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 81. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.
2. Kierownikiem urzędu gminy jest Wójt.
3. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie pracą urzędu gminy;
2) ogłaszanie budżetu i sprawozdań z jego wykonania;
3) przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności;
3a) przedłożenie Radzie Gminy do 31 maja raportu o stanie gminy za rok ubiegły;
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
5) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady w ciągu 7 dni od daty podjęcia, uchwał w sprawach porządkowych w ciągu 2 dni od daty podjęcia;
6) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
7) przygotowanie projektów uchwał Rady;
8) określenie sposobu wykonywania tych uchwał;
9) realizacja zadań wynikających z podjętych uchwał przez Radę;
10) podejmowanie zarządzeń w sprawach określonych odrębnymi przepisami;
11) gospodarowanie mieniem komunalnym gminy;
12) wykonywanie budżetu gminy;
13) zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
14) realizacja przypisanych ustawowo zadań i kompetencji.
4. W realizacji zadań własnych Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
5. Zarządzenia podejmowane przez Wójta numeruje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną odpowiadającymi numerowi kolejnego zarządzenia w kadencji i oznaczeniu roku kalendarzowego.
6. Rejestr podejmowanych zarządzeń prowadzi osoba na stanowisku pracy wyznaczonym w regulaminie organizacyjnym. Odpisy zarządzeń przekazywane są osobie na stanowisku pracy do wykonania danego zarządzenia.

Oddział 14
Obsługa Rady

§ 82. Obsługę Rady, komisji i radnych zapewnia urząd gminy, a bezpośrednio obsługę organizacyjno-techniczną sprawuje wyznaczony pracownik.

§ 83. Pracownik obsługujący Radę wykonuje polecenia służbowe wydane przez Przewodniczącego Rady. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracownika, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest Przewodniczący Rady w zakresie czynności związanych z
obsługą Rady.

§ 84. Teksty uchwał Rady Gminy udostępnia się wszystkim zainteresowanym, w szczególności w BIP.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA ORAZ ZARZĄDZANIE MIENIEM GMINY

§ 85. 1. Gmina prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia deficytu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
2. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.
3. Budżet gminy jest uchwalany przez Radę Gminy na rok kalendarzowy, zwany dalej "rokiem kalendarzowym".

§ 86. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu gminy, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu należy do wyłącznej kompetencji Wójta.

§ 87. 1. Budżet gminy powinien być uchwalony przed rozpoczęciem roku kalendarzowego.
2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.
3. Uchwałę budżetową gminy Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej powzięcia.

§ 88. Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt.

§ 89. 1. Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez gminę lub inne osoby prawne.
2. Gminnymi osobami prawnymi, oprócz gminy są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają ten sam status, a także osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez gminę.
3. Gmina jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą gminy, nie należące do innych gminnych osób prawnych.

§ 90. 1. Zarząd mieniem gminnym i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem gminy odpowiedzialny jest Wójt oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Rozdział 6.
ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW
RADY, KOMISJI I WÓJTA

§ 91. 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów
posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy.
3. Obywatelom udostępnia się dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, a w szczególności:
1) protokoły sesji;
2) protokoły posiedzeń komisji Rady;
3) rejestr uchwał Rady i zarządzeń Wójta;
4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady;
5) rejestr wniosków i interpelacji radnych.
§ 92. Protokoły z posiedzeń Rady i komisji podlegają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

§ 93. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji oraz wójta udostępnia się w komórce urzędu gminy zajmującej się obsługą Rady Gminy, codziennie w godzinach pracy urzędu.
2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w urzędzie gminy i w asyście pracownika urzędu gminy.
3. Dokumenty z zakresu działania organów gminy są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§ 94. Uprawnienia określone w § 91 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności;
2) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawy nie stanowią inaczej ( art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego).

§ 95. 1. Dokumenty są udostępniane na pisemny wniosek bez uzasadnienia.
2. Pracownik udostępniający dokumenty nie ma prawa żądać wskazania interesu prawnego lub faktycznego.
3. Z dokumentów wymienionych w § 91 można sporządzać notatki, odpisy i wyciągi.

Rozdział 7.
PUBLIKOWANIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

§ 96. 1. Rada Gminy na podstawie ustawowych upoważnień stanowi w formie uchwały akty prawa miejscowego.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).
3. Urząd gminy prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 8.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 97. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 98. Statut gminy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 99. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności następujące ustawy:
1) o samorządzie gminnym;
2) o pracownikach samorządowych;
3) kodeks wyborczy;
4) o referendum lokalnym;
5) o finansach publicznych;
6) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


Załącznik nr 1
do Statutu Gminy Augustów

Mapa Gminy Augustów


Załącznik nr 2
do Statutu Gminy Augustów

Herb Gminy Augustów

Załączniki do treści

  • V-67-2019.pdf (PDF, 352,76 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-04-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-04-10