UCHWAŁA NR V/57/2019
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rutki Nowe

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994; poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432; poz. 2500) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rutki Nowe uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa wsi Rutki Nowe stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/167/04 Rady Gminy w Augustowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Rutki Nowe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr V/57/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 marca 2019r.

STATUT SOŁECTWA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Sołectwo Rutki Nowe jest jednostką pomocniczą Gminy Augustów.
2. Terenem działania sołectwa Rutki Nowe jest miejscowość Rutki Nowe i kolonia Czerkiesy

§ 2.
Organy sołectwa działają zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
- z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
- z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ze statutem gminy.

§ 3.
Niniejszy statut określa:
1) zakres działania i zadania Sołectwa Rutki Nowe,
2) organy sołectwa i zakres ich kompetencji,
3) zasady i tryb wyboru oraz odwołania organów sołectwa,
4) zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz podejmowania uchwał,
5) gospodarkę finansową sołectwa.

§ 4.
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Radzie Gminy- należy przez to rozumieć Radę Gminy Augustów,
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Augustów,
3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Augustów,
4) Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego statutu,
5) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa,
6) Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa,
7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Rutki Nowe,
8) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Augustów,
9) Statucie - należy przez to rozumieć statut Sołectwa Rutki Nowe.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA

§ 5.
Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności:
1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa dotyczących: tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiany granic czy nazwy sołectwa, zmiany statutu gminy w zakresie regulacji dotyczącej jednostek pomocniczych, zmiany statutu sołectwa, przekazania lub odebrania sołectwu składników mienia komunalnego,
2) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,
3) współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami,
4) współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
5) organizowanie na terenie sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 6.
Organami Sołectwa są:
1. Zebranie Wiejskie,
2. Sołtys.

§ 7.
1. Do kompetencji i obowiązków Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych sprawach należących do sołectwa.
2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie Sołtysa,
2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej oraz jej poszczególnych członków,
3) ustalenie liczebności Rady Sołeckiej,
4) podejmowanie uchwał w sprawach o których mowa w § 39,
5) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 5 pkt 1 i 2,
6) uchwalanie wniosków do konstrukcji projektu budżetu gminy na rok następny - w terminie najpóźniej do 15 września każdego roku,
7) wyrażanie stanowiska w sprawach, w których wymagają tego przepisy
prawa lub gdy wystąpi o to organ gminy,
8) podejmowanie uchwał o potrzebie, rodzaju, zakresie i sposobie wykonywania prac społecznie użytecznych przez mieszkańców sołectwa.

§ 8.
1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
2. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

§ 9.
1. Do kompetencji Sołtysa należy:
1) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem przekazanym sołectwu,
2) prowadzenie bieżących spraw związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi sołectwa,
3) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa,
4) występowanie z wnioskami do organów gminy w sprawach dotyczących potrzeb sołectwa,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie:
obronności, ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków,
6) udział w sesjach Rady Gminy,
7) podawanie do publicznej wiadomości uchwał, obwieszczeń, zarządzeń i informacji podlegających ogłoszeniu,
8) współpraca z organami gminy,
9) informowanie radnych z okręgu wyborczego obejmującego sołectwo o terminach zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej.

§ 10.
Sołtys - co najmniej raz w roku - składa na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie z całokształtu swojej działalności.

§ 11.
W przypadku gdy niemożność pełnienia funkcji przez Sołtysa trwa ponad 6 miesięcy Zebranie Wiejskie może podjąć uchwałę o odwołaniu Sołtysa. Przepisy § 16 i § 17 stosuje się odpowiednio.

§ 12.
Sołtys otrzymuje dietę i zwrot kosztów podróży za udział w pracach organów Gminy na zasadach ustalonych uchwałą Rady Gminy.

§ 13.
1. Rada Sołecka wspiera działalność Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji.
2. Działalność w Radzie Sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 14.
Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:
1) pomoc przy przygotowywaniu Zebrań Wiejskich oraz sporządzaniu projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
2) organizowanie, w uzgodnieniu z Sołtysem, wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz uchwał organów gminy dotyczących sołectwa,

§ 15.
1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat.
2. Rada Sołecka liczy od 3 do 5 członków.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.

Rozdział 4.
ZASADY I TRYB WYBORU ORAZ ODWOŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA

§ 16.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada gminy tak, by mogły one odbyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia jej kadencji.

§ 17.
Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów organów sołectwa zwoływane jest przez Wójta, który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce zebrania. O dacie i miejscu zebrania zawiadamia Sołtys co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 18.
Wybory przeprowadza się w oparciu o urzędowy spis wyborców, sporządzony przez Urząd Gminy na podstawie prowadzonego rejestru wyborców.

§ 19.
1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują mieszkańcy na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
3. Ta sama osoba nie może kandydować jednocześnie do Rady Sołeckiej i do pełnienia funkcji Sołtysa.

§ 20.
Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, sporządza listę obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 21.
1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów oraz zasad głosowania i warunków ważności wyborów,
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów oraz ustalenie, czy spełniają oni warunki, o jakich mowa w § 19 ust. 1,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu z wyników wyborów.
3. Komisja skrutacyjna dokonuje ustalenia czy kandydaci spełniają warunki, o których mowa w § 19 ust. 1 w oparciu o urzędowy spis wyborców.
4. Protokół z ustalenia wyników wyborów podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej i przewodniczący Zebrania Wiejskiego.

§ 22.
1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
2. W przypadku uzyskania równiej liczby głosów "za" przez co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające, w którym głosuje się tylko na te kandydatury.

§ 23.
W sprawach nieuregulowanych w statucie, a dotyczących wyborów organów Sołectwa stosuje się odpowiednio przepisy statutu gminy Augustów.

§ 24.
1. Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków należy do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego.
2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić:
1) Rada Gminy lub Wójt,
2) 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
3. Z wnioskiem o odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków mogą wystąpić podmioty wymienione w ust. 2 lub Sołtys.
4. Wniosek o odwołanie winien być uzasadniony na piśmie.

§ 25.
1. Do odwołania, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu dotyczące wyboru, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Głosowanie w sprawie odwołania z zajmowanych funkcji może być poprzedzone wysłuchaniem osób, których dotyczy.

§ 26.
1. W razie odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej Rada Gminy zarządza nowe wybory.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się jeżeli do upływu kadencji organu sołectwa pozostało nie więcej jak 3 miesiące. Do upływu kadencji obowiązki Sołtysa pełni upoważniony członek Rady Sołeckiej.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5.
ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 27.
1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad,
3) udziału w głosowaniach,
4) zgłaszania kandydatów i kandydowania na stanowisko Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

§ 28.
Zebranie Wiejskie, z zastrzeżeniem § 17, zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Sołeckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.

§ 29.
1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek winno odbyć się w terminie 7 dni od złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
3. Termin, miejsce i temat Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W zawiadomieniu podaje się porządek obrad Zebrania Wiejskiego.

§ 30.
1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu, z zastrzeżeniem § 20.
2. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, sporządza listę obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.
3. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy jego obradom.
4. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 31.
1. Porządek obrad Zebrania Wiejskiego ustala Sołtys po konsultacji z Rada Sołecką.
2. Zmiany w porządku obrad Zebrania Wiejskiego wymagają przegłosowania.

§ 32.
Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do:
- stwierdzenia quorum,
- określenia zasad zabierania głosu,
- udzielenia głosu poza kolejnością,
- określenia czasu wystąpienia każdego z mówców,
- odebrania głosu,
- zamknięcia dyskusji i zarządzenia głosowania,
- zarządzenia przeliczania głosów,
- żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego,
- zarządzenia przerwy.

§ 33.
1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na Zebraniu Wiejskim. Zwykła większość oznacza liczbę głosów "za" większą od liczby głosów "przeciw".
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą, na wniosek przegłosowany przez co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.
3. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada ustalonemu porządkowi obrad.

§ 34.
1. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół. Protokół i uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania Wiejskiego oraz protokolant.
2. Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje do biura Rady Gminy w terminie 7 dni od daty podjęcia.

§ 35.
W przypadku podjęcia uchwały niezgodnej z prawem, Rada Gminy na najbliższej sesji stwierdza jej nieważność.

§ 36.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do trybu pracy Zebrania Wiejskiego stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Gminy.

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 37.
Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych statutem Gminy i niniejszym statutem.

§ 38.
1. W przypadku przeznaczenia środków finansowych na działalność sołectwa w budżecie Gminy, sołectwo gospodaruje tymi środkami w ramach budżetu Gminy.
2. W celu wydzielenia w budżecie Gminy środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań sołectwa, Sołtys w terminie do 15 września każdego roku, w oparciu o uchwały Zebrania Wiejskiego, sporządza projekt wydatków i przedkłada go Wójtowi.

§ 39.
1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Gminę i rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym nin. statutem.
2. Dochody ze składników mienia komunalnego przekazanego sołectwu w pierwszej kolejności winny być przeznaczone na koszty utrzymania tego mienia.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.
1. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.
2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Sołectwa może wystąpić Zebranie Wiejskie oraz Wójt.

§ 41.
W sprawach spornych dotyczących stosowania statutu wiążącej interpretacji dokonuje Rada Gminy.

§ 42.
1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt na podstawie kryteriów zgodności z prawem, rzetelności, celowości i gospodarności.
2. Wójt wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego w przypadku jej niezgodności z prawem i przekazuje ją Radzie Gminy celem zajęcia stanowiska, ze stwierdzeniem nieważności.

§ 43.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Załączniki do treści

  • V-57-2019.pdf (PDF, 169,45 KB)

    Kompletna treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-04-10

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-04-10

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-04-10