Uchwała Nr IV/28/2019
Rady Gminy Augustów
z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 ) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz. 723, poz. 1365 z 2019 r. poz. 37) Rada Gminy Augustów uchwala co następuje:

§ 1. § 3 uchwały Nr III/19/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 otrzymuje brzmienie:
,,Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów.''
§ 2. § 15 ust 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/19/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 otrzymuje brzmienie:
,, Wysokość środków budżetowych na realizację zadań określa uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Augustów na rok 2019. Przewidywana wysokość środków stanowi kwotę ok. 35.000 zł.''
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Augustów.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2019-02-07

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2019-02-07

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2019-02-07