UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 6j ust. 2, ust. 2a i ust. 3b oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się od gospodarstwa domowego;
2. W zależności od liczby mieszkańców ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
1). od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości – 17,00 zł,
2). od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości – 34,00 zł,
3). od gospodarstwa domowego trzyosobowego w wysokości – 51,00 zł,
4). od gospodarstwa domowego czteroosobowego w wysokości – 52,00 zł,
5). od gospodarstwa domowego pięcioosobowego w wysokości – 53,00 zł,
6). od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i powyżej w wysokości – 54,00 zł
3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
1). od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości – 57,00 zł,
2). od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości – 74,00 zł,
3). od gospodarstwa domowego trzyosobowego w wysokości – 91,00 zł,
4). od gospodarstwa domowego czteroosobowego w wysokości – 92,00 zł,
5). od gospodarstwa domowego pięcioosobowego w wysokości – 93,00 zł,
6). od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i powyżej w wysokości – 94,00 zł
§ 2.
1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 200,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 350,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
§ 3.
1. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) od 120 litrów do 240 litrów włącznie w wysokości 35,00 zł;
2) powyżej 240 litrów do 1100 litrów włącznie w wysokości 85,00 zł;
3) powyżej 1100 litrów w wysokości 700,00 zł.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) od 120 litrów do 240 litrów włącznie w wysokości 60,00 zł;
2) powyżej 240 litrów do 1100 litrów włącznie w wysokości 140,00 zł;
3) powyżej 1100 litrów w wysokości 1100,00 zł.
3. Stawki określone w ust. 1 i 2 mają zastosowanie w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
§ 4.
W przypadku nieruchomości ,,mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §1 i §3.
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§6.
Traci moc Uchwała Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Augustów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-12-31

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-12-31

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-12-31