UCHWAŁA NR II/8/2018
Rady Gminy Augustów
z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018.994.1000, 1349,1432), art. 36 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 t.j, Dz.U.2017.60 i 1930) w powiązaniu z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2018.936) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wójtowi Gminy Augustów przyznaje się następujące wynagrodzenie:
- wynagrodzenie zasadnicze – 4700 złotych
- dodatek funkcyjny – 1900 złotych
- dodatek specjalny – w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2640 złotych
§ 2. Wójtowi Gminy przysługują inne składniki wynagrodzenia zgodnie z w/w Rozporządzeniem Rady Ministrów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/216/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia
Wójta Gminy Augustów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 22 listopada 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski

Załączniki do treści

  • II-8-2018.pdf (PDF, 143,73 KB)

    Treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-11-30

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-11-30