UCHWAŁA NR I/3/2018
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 w związku z art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994, poz. 1000; poz. 1349, poz. 1432) w związku z § 36 ust. 6 Regulaminu Rady Gminy Augustów stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Gminy Augustów (uchwała Nr XI/103/12 Rady Gminy Augustów z dnia 29 marca 2012 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. Poz. 1413) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący zakres działania Komisji Rewizyjnej Rady: Komisja Rewizyjna - prowadzenie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, kontrolowanie gospodarki finansowej gminy, wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

§ 2. W skład Komisji Rewizyjnej powołuje się osoby:
1. MIKOŁAJCZYK MAREK HENRYK
2. ŁANIEWSKI KRZYSZTOF
3. KOWALEWSKI ANDRZEJ
4. WISZNIEWSKI GRZEGORZ
5. MILANOWSKI KAROL
6. CZEROBKA KAMIL

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Augustów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie
do uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Augustów z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Według § 36 ust. 4 i 6 Regulaminu Rady Gminy Augustów stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Gminy Augustów, radny może być członkiem najwyżej 2 stałych komisji a skład Komisji Rady liczy od 3 do 6 osób. Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1, czyli przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Załączniki do treści

  • I-3-2018.pdf (PDF, 142,35 KB)

    Treść Uchwały w formacie pdf.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Augustów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zyskowska

Data wytworzenia: 2018-11-23

Wprowadzający: Andrzej Klepacki

Modyfikujący: Andrzej Klepacki

Data modyfikacji: 2018-11-23

Opublikował: Andrzej Klepacki

Data publikacji: 2018-11-23